Cała treść

Podpisanie Umowy ws. połączenia kolejowego Berlin – Szczecin

W czwartek, 20 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak i Peter Ramsauer, Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec podpiszą Umowę o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin – Berlin. Umowa zakłada modernizację i elektryfikację linii kolejowej na trasie Szczecin – Berlin, co przyczyni się do stworzenia warunków do rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych pasażerskich przewozów kolejowych między Polską a Republiką Federalną Niemiec w rejonie Szczecina i Berlina. Dzięki inwestycji czas przejazdu pociągów pomiędzy Szczecinem a Berlinem skróci się do 90 minut. Obecnie wynosi ok. 2 godzin dla połączeń bezpośrednich.
Za realizację Umowy będzie odpowiadać działająca na szczeblu ministerstw właściwych do spraw transportu Polski i Republiki Federalnej Niemiec Stała Polsko – Niemiecka Grupa Robocza ds. Infrastruktury Kolejowej.
Będzie to trzecie spotkanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z Peterem Ramsaurem, Ministrem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast RFN, które odbędzie się w 2012 roku. Wcześniej ministrowie transportu Polski i RFN odbyli bilateralne spotkanie podczas czerwcowej wizyty Ministra Sławomira Nowaka w Berlinie. Okazją do rozmów było uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Gdynia – Berlin. Drugim spotkaniem były Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe, które odbyły się w listopadzie w Berlinie, podczas których podpisana została Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie Komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową.

(Źródło: MTBiGM)