Cała treść

Nowa wersja TSI ruch kolejowy

Komisja Europejska wydała decyzję przyjmującą nową wersję technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu Ruch Kolejowy, obejmującą swoim zakresem cały europejski system kolejowy (zgodnie z treścią art. 1 dyrektywy interoperacyjności), równolegle dla kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych. Podsystem Ruch Kolejowy jest podsystemem funkcjonalnym, obejmującym swoim zakresem procedury, powiązane z urządzeniami umożliwiającymi spójne funkcjonowanie poszczególnych podsystemów strukturalnych (tabor, infrastruktura, energia i sterowanie), w trakcie eksploatacji normalnej oraz awaryjnej, w tym w szczególności procedury związane z przygotowaniem składu, prowadzeniem pociągu oraz planowaniem i zarządzaniem ruchem kolejowym. Specyfikacja określa ponadto kwalifikacje zawodowe personelu kolejowego, jakie mogą być niezbędne w trakcie realizacji usług transgranicznych.
W specyfikacji uwzględnione zostały wymagania dotyczące personelu przewoźnika kolejowego wchodzącego w skład drużyny pociągowej z uwzględnieniem maszynisty oraz personelu odpowiedzialnego za przygotowanie pociągu, a także wymagania dotyczące personelu zarządcy infrastruktury, wykonującego zadania związane z ruchem pociągów. Wymagania te obejmują swoim zakresem kwestie związane komunikacją i dokumentacją, a także po części dotyczące kwalifikacji personelu, warunków zdrowotnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
W związku z przyjęciem nowej specyfikacji, państwa członkowskie zobowiązane zostały do aktualizacji krajowych planów wdrażania TSI Ruch Kolejowy oraz poinformowania o nich innych państw członkowskich i Komisji, a także do zgłoszenia Komisji obowiązujących porozumień krajowych i międzynarodowych dotyczących funkcjonowania ruchu kolejowego.
Nowy akt prawny wprowadza również zmiany w decyzji dotyczącej specyfikacji krajowego rejestru pojazdów kolejowych, m.in. w zakresie funkcjonowania europejskiego numeru pojazdu (EVN).
Państwa członkowskie mają obowiązek przygotowania się do stosowania decyzji w terminie do 1 stycznia 2014 r. Do tego czasu obowiązywać będą specyfikacje przyjęte decyzjami 2008/231/WE i 2011/314/UE, odrębnie dla kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych.

(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)