Cała treść

Konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015”

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierował do konsultacji społecznych projekt Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015.
WPIK jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie wypełnia dyspozycję art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Program sporządzono dla okresu czteroletniego, tj. do roku 2015. W stosunku do poprzedniego WPIK wydłużony został okres realizacji o lata 2014 i 2015, co wynika głównie z uwarunkowań dla bieżącego okresu budżetowania UE, który zakłada możliwość ponoszenia wydatków do końca 2015 roku (płatności na rzecz PLK będą dokonywane jeszcze w 2016 r. jako refundacja wydatków, określając rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji kolejowych, obejmując wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków finansowych.

Zadania WPIK podzielono na  następujące grupy:

 • budowa nowej infrastruktury kolejowej,
 • modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej,
 • odtworzenie (rewitalizacja) istniejącej infrastruktury kolejowej,
 • prace przygotowawcze do budowy, modernizacji i odtworzenia infrastruktury kolejowej.

Celem nadrzędnym WPIK jest podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej – PLK, w taki sposób aby zaspokoić potrzeby przewoźników oraz pasażerów. Realizacja tego celu ma doprowadzić do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz wzrostu ilości odprawianych pasażerów, a także zwiększenia wielkości masy towarowej przewożonej koleją.

Cele szczegółowe prowadzące do realizacji celu nadrzędnego programu to:

 • skrócenie czasu podróży,
 • poprawa mobilności mieszkańców regionów oddalonych od aglomeracji,
 • zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania,
 • ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,
 • podniesienie przepustowości linii na odcinkach najbardziej obciążonych,
 • poprawa warunków do wykonywania kolejowych przewozów towarowych, w tym poprawa
 • stanu technicznego linii planowanych do włączenia do korytarzy towarowych,
 • poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz na przejściach dla pieszych,
 • poprawa systemu planowania i zarządzania inwestycjami oraz stworzenie narzędzia
 • monitorowania realizacji inwestycji,
 • zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji kolejowych.

Realizacja programu przyczyni się również w sposób pośredni do:

 • pobudzenia rozwoju przedsiębiorstw kooperujących z koleją,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów w pobliżu linii kolejowych,
 • zmniejszenia zatłoczenia na drogach kołowych,
 • zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i optymalizacji zatrudnienia.

Projekt Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych zamieszczony został w wersji elektronicznej, na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej.

(Źródło: MTBiGM)