Cała treść

Studium transportowe Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalno-sportowy miasta, zmiany zachodzące w zagospodarowaniu przestrzennym, w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców miasta oraz gmin ościennych powodują konieczność cyklicznej weryfikacji przyjętych założeń dotyczących rozwoju układów transportowych Bydgoszczy. Ostatnie, kompleksowe opracowanie studialne opisujące rozwój systemów transportowych na terenie Bydgoszczy zostało wykonane w latach 1993-95. Od tamtej pory zagospodarowanie przestrzenne miasta uległo znacznym przeobrażeniom, zmieniły się również cele i źródła podróży mieszkańców. Zrealizowano wiele inwestycji – również przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.
Prawidłowa ocena potrzeby transportowych mieszkańców wymaga zebrania wielu danych (wykonania niezbędnych badań terenowych, jak również przeprowadzenia badań w gospodarstwach domowych). Analiza danych o przemieszczeniach mieszkańców w powiązaniu z danymi o zagospodarowaniu przestrzennym (potencjałach poszczególnych jednostek urbanistycznych) pozwala, przy użyciu skomplikowanych narzędzi komputerowych, wskazać priorytetowe kierunki rozwoju systemów transportowych miasta. Takie zadanie zostało wykonane w latach 2010-12, a finalnym jego produktem jest dokument pn. „Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Opracowanie to pokazuje propozycje rozwoju poszczególnych systemów transportowych Bydgoszczy (wybór optymalnego rozwoju układu transportowego). Analizie poddano wszystkie systemy transportowe począwszy od ruchu pieszego, a na ruchu lotniczym skończywszy.
Wśród  propozycji rozwoju systemów transportowych w Bydgoszczy znajdują się m.in. Inteligentne Systemy Transportowe, których głównym celem jest usprawnienie zarządzania ruchem drogowym i ruchem transportu publicznego z jednoczesnym zwiększeniem atrakcyjności transportu publicznego. Projekt obejmuje działania w następującym zakresie:
a) sterowanie ruchem:

 • modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych,
 • instalacja nowych sygnalizacji świetlnych,
 • monitoring wizyjny,
 • budowa sieci kablowej (ok. 30km),
 • budowa Centrum Sterowania Ruchem,

b) transport publiczny:

 • wyposażenie 80 pociągów w radio współpracujące z komputerem pokładowym i pozycjonerem zainstalowanym w pojeździe,
 • zainstalowanie tablic przystankowych (180 szt.),
 • budowę automatycznych rozjazdów,
 • utworzenie centrali sterowania transportem publicznym,
 • zainstalowanie biletomatów (20 szt.),

c) system naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne:

 • zainstalowanie 32 tablic zmiennej treści,
 • zainstalowanie pętli systemowych,

d) parkowanie pojazdów:

 • wyposażenie sprzętowe dla 10 kontrolerów,
 • zainstalowanie 26 tablic zmiennej treści,
 • wyposażenie biura kontrolerów.

Przewidywany koszt wdrożenia projektu wynosi 69, 1 mln zł (brutto), w tym przewidywane dofinansowanie środkami UE – 56,3 mln zł.  Planowany termin oddania systemu do eksploatacji to rok 2014.
Całość opracowania znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

(Źródło:   Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy)