Cała treść

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju a system transportowy w Polsce

Rząd przyjął strategiczny dokument wskazujący, w jakim kierunku ma się rozwijać kraj (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju). Prace nad nią zaczęły się w 2009 r. wraz  z publikacją raportu Zespół Doradców Strategicznych Premiera pod kierunkiem Michała Boniego „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”. Przedstawiał on 10 kluczowych wyzwań oraz rekomendacje działań dla kolejnych rządów.

DSRK rozwija założenia Raportu i wskazuje kierunki interwencji na najbliższe 20 lat. Wprowadza też zmiany wyciągając wnioski z zachodzących wokół nas zmian. DSRK stawia na wzrost wydatków na dziedziny prorozwojowe takie jak infrastruktura, badania i rozwój.
Jednym z celów DSRK jest ‘’Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego’’.
Podstawowym zadaniem w tym obszarze jest zwiększenie dostępności transportowej i nasycenie infrastrukturą w Polsce (drogi, koleje, lotniska) oraz zoptymalizowanie zarządzania transportem poprzez stworzenie modelu finansowego łączącego budżet państwa, środki UE, pieniądze z rynku kapitałowego, od inwestorów prywatnych lub z pojawiających się nowych instrumentów gwarancji kredytowych, a w drugiej dekadzie wprowadzenie modelu samofinansowania systemu transportowego poprzez łączenie opłat użytkowników i podatków ogólnych (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gałęzi transportu).
Transport musi sprostać przede wszystkim wymaganiom związanym z oszczędnością czasu, oferując coraz krótszy czas przejazdu i elastyczność przemieszczania się oraz możliwość wykorzystania czasu spędzonego w podróży, a także dostosować się do oczekiwań różnych grup zawodowych i wiekowych ludności. Dla sprawnej logistyki zaopatrzenia i dobrego planowania działalności gospodarczej kluczową rolę będzie odgrywać pewność i niezawodność.
Cel ten ma być realizowany poprzez:

  • sprawną modernizację, rozbudowę i budowę zintegrowanego systemu transportowego (poprawa jakości usług świadczonych w zakresie transportu kolejowego, modernizacja, rozbudowa i utrzymanie całej sieci dróg krajowych, modernizacja, budowa i rozbudowa sieci lotnisk i infrastruktury nawigacyjnej, infrastruktury portowej oraz dróg wodnych śródlądowych etc.);
  • zmianę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym (wdrożenie docelowego modelu ITS w zakresie zarządzania ruchem drogowym i powiązanie go z istniejącymi lokalnymi systemami, zmiana modelu finansowania systemu transportowego, sukcesywne wdrażanie opłat za korzystanie z sieci drogowej  etc.);
  • poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (opracowanie Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 zgodnego z Europejskim Programem Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011 – 2020 oraz w oparciu o wytyczne Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020);
  • udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych (wprowadzenie zaawansowanych technik zarządzania i sterowania ruchem w dużych miastach, podjęcie działań na rzecz upłynnienia ruchu transportu miejskiego, zapewnienie dogodnych przesiadek, lepsza koordynacja środków transportu zbiorowego, integracja systemów taryfowych, podniesienie jakości oferty transportu publicznego etc.).

(Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)