Cała treść

Raporty Końcowe badań ewaluacyjnych dla działań 6.1, 8.2 i 8.3 PO IiŚ

Raport zawiera wyniki badania ewaluacyjnego zrealizowanego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej przez firmę Agrotec Polska Sp. z o.o. Badanie dotyczy m. in. działania 8.3 „Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ). Celem prowadzonego badania ewaluacyjnego było dokonanie oceny problemów występujących podczas realizacji projektów finansowanych w ramach działania 8.3 POIiŚ z uwzględnieniem uwarunkowań realizacji projektów w obszarze ITS na potrzeby monitorowania tych projektów, a także programowania przyszłej perspektywy finansowej. W ramach badania przedstawiono również wyniki wstępnej analizy potrzeb inwestycyjnych miast na prawach powiatu w zakresie projektów ITS oraz opisano wybrane projekty ITS realizowane w innych Państwach członkowskich UE.
Badaniem objęci zostali interesariusze zaangażowani w realizację wymienionych projektów, czyli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), wnioskodawcy działania 8.3 oraz potencjalni wnioskodawcy działania 8.3 (tj. podmioty, które były uprawnione do złożenia WoD, ale tego nie zrobiły).
W ramach badania zastosowano szeroki katalog metod ilościowych i jakościowych (analiza dokumentów i danych zastanych, indywidualne i telefoniczne wywiady pogłębione, ankieta CAWI, zogniskowany wywiad grupowy, panel ekspertów).
W wyniku realizacji badania opracowany został również Katalog Dobrych Praktyk. Katalog ten stanowi zbiór istotnych informacji, jakie mogą być wykorzystane w celu usprawnienia realizacji projektów infrastrukturalnych (w tym także projektów ITS).

(Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)