Cała treść

Spotkanie z Komisją Europejską na Mazowszu

Podsumowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz omówienie najważniejszych aspektów, dotyczących przyszłego okresu programowania były tematami corocznego spotkania Instytucji Zarządzającej RPO WM, której rolę pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Gospodarzami byli marszałek województwa Adam Struzik oraz członek zarządu Wiesław Raboszuk. Komisję Europejską reprezentowali m.in. zastępca dyrektora wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego Pascal Boijmans oraz dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Aurelio Cecilio.
Dyskutowano na temat postępów postępów w realizacji RPO WM 2007-2013 oraz przedstawienie założeń Komisji Europejskiej dla perspektywy finansowej 2014-2020, w tym omówiono wstępne oczekiwania samorządu województwa.
W pierwszej części spotkania dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Agnieszka Rypińska przedstawiła dotychczasowy stan  zarządzania RPO WM w fazie oddziaływania na rozwój regionu. Omówiono również postęp w przygotowaniu i realizacji projektów dużych oraz kluczowych, a także wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej i stan przygotowań do nowego okresu programowania, w tym wyzwania oraz ryzyko stojące przed Mazowszem.
Przedstawiony został model programowania przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz zakres Założeń do RPO WM na lata 2014-2020, przebieg konsultacji społecznych w tej sprawie, a także stan prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej  pozytywnie odnieśli się do postępu w realizacji RPO WM oraz jakości zarządzania nim. Jednocześnie z zadowoleniem przyjęli harmonogram prac nad przyszłą perspektywa 2014-2020. Ponadto przedstawili założenia do nowego okresu programowania oraz główne cele i wyzwania dla Polski i Mazowsza wynikające ze strategii Europa 2020.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)