Cała treść

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA – relacja

15 lutego br. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA, którego gościem honorowym był Pan Paweł Szaciłło – dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Organizatorem spotkania było ITS POLSKA.
W spotkaniu udział wzięli także: Józef Chęciński (Synergis PDM), Waldemar Chmielewski (Egis Projects), Andrzej Gajda (Urząd Miasta Szczecin), Jan Goliński (Qumak), Maciej Hapke (Naviexpert), Marek Kaszuba (Hewlett-Packard), Mike Kawczyński (Peek Traffic), Maciej Kifer (EST Polska), Mariusz Kołkowski (Sprint), Marek Litwin (ITS POLSKA), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Vladimir Nuta (Polixel), Tomasz Przeździęk (CE-Traffic), Adam Stachyra (Videoradar), Przemysław Staśkowiak (ZDM Poznań), Tomasz Urbański (PKP Informatyka), Kinga Wielecka (CUPT), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch), Janusz Wróbel (Neurosoft), Małgorzata Zielińska (CUPT).
Główne tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły istniejących wdrożeń ITS w okresie finansowym 2007 – 2013, ich zaawansowania, niewykorzystanych środków i oszczędności, przyszłej perspektywy finansowej, a takżeprognozowanego budżetu.
Na samym wstępie spotkania dyrektor Szaciłło nakreślił stan realizacji projektów: ‘’Udało nam się zawrzeć 13 umów w ramach działania 8.3. Łączna kwota środków to 1,5 mld zł., kontraktacja sięga 90 %’’. Przedstawił także zadania Centrum Unijnych Projektów Transportowych ‘’Naszą rolą jest nie tylko wspieranie, ale także kontrolowanie przebiegu prac oraz badanie czy środki wydatkowane są zgodnie z zasadami – zarówno krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych, jak i zasadami jakie nakłada na nas UE. 15 stycznia br. udało się przyjąć założenia do umowy partnerstwa, która będzie regulowała finansowanie projektów oraz zgodność ich realizacji z planem’’.
Ponadto dyrektor podkreślił rosnącą rolę systemów ITS w transporcie znaczył także, że mają one ogromną szansę występować na większą skalę (nie tylko na poziomie rządowym ale także samorządowym) w nowej perspektywie finansowej UE.
Uczestnicy spotkania nakreślili problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięć, takie jak np. problemy ze standaryzacją i kompatybilnością urządzeń. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której wszyscy obecni na spotkaniu omówili możliwość budowy wspólnych polskich  standardów  interfejsów i komunikacji w systemach zarządzania ruchem. Inicjatywę tę poparł prezes ITS POLSKA – Marek Litwin ‘’Należy uczynić krok w kierunku opracowania wspólnych  założeń do krajowego standardu. Jako stowarzyszenie, ITS POLSKA podejmie się utworzenia  grupy roboczej’’.
Na koniec spotkania dyrektor Szaciłło podziękował za zaproszenie, zachęcił także do zapoznania się z końcowym raportem badań ewaluacyjnych m.in. dla działania 8.3, którego celem było dokonanie oceny problemów występujących podczas realizacji projektów finansowanych w ramach programu POIiŚ. W wyniku badań opracowany został Katalog Dobrych Praktyk, który stanowi zbiór istotnych informacji, jakie mogą być wykorzystane w celu usprawnienia realizacji projektów infrastrukturalnych (w tym także projektów ITS). Poniżej fotorelacja ze spotkania: