Cała treść

Uruchomienie wspólnego programu badawczego dla transportu kolejowego Shift2Rail w ramach ósmego programu ramowego UE na lata 2014-2020

20 grudnia 2012 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Instytutem Kolejnictwa (IK), Stowarzyszeniem na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Europejskim Zrzeszeniem Przemysłu Kolejowego (UNIFE) w sprawie roli polskich interesariuszy w przygotowywaniu wspólnego programu badawczego o nazwie Shift2Rail.
Strony porozumienia wspólnie uważają, że kolej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz pokonania rosnących zmian klimatycznych na Świecie. Jednocześnie kolej jest strategicznym sektorem przemysłu, w którym Europa jest nadal liderem zaopatrując ponad 50% światowego rynku. Skoordynowane inwestycje w badania i innowacje w tym sektorze są z jednej strony warunkiem koniecznym dla osiągnięcia ambitnych unijnych celów ochrony środowiska, a z drugiej strony niezbędne dla utrzymywania i umacniania konkurencyjności Europejskiego przemysłu na światowym rynku oraz zachowania i tworzenia wysokokwalifikowanych miejsc pracy w transporcie kolejowym. Istotnym partnerem korporacji, instytutów i uczelni wyższych w obszarze badań i innowacyjności w transporcie kolejowym w Europie muszą być małe i średnie przedsiębiorstwa. Czas na jasny sygnał, że w ramach Horyzontu 2020 w ósmym programie ramowym UE prowadzone będą szeroko zakrojone i dobrze skoordynowane prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne dostosowujące transport kolejowy do wyzwań dwudziestego pierwszego wieku.
‘’Wspólna inicjatywa technologiczna Shift2Rail jest ambitnym i spójnym programem, który umożliwi nie tylko utrzymanie, ale nawet wzrost zasięgu oddziaływania europejskich podmiotów gospodarczych oraz instytutów naukowych na transport kolejowy na świecie dzięki wspólnej długo-okresowej współpracy badawczo-rozwojowej zorientowanej na utworzenie jeszcze bardziej ekologicznego i jeszcze bardziej wydajnego systemu kolejowego. Program finansowany będzie częściowo ze środków sektora prywatnego, a częściowo z funduszy Unii Europejskiej w ramach Horyzontu 2020, pod warunkiem złożenia przez Komisję Europejską oficjalnego projektu do Rady Regulacyjnej wdrażającego ten program i pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Rady Ministrów do spraw badań. Ponieważ chcemy, aby program został uruchomiony w 2014 r., i jesteśmy przekonani, że polskie przedsiębiorstwa mają w zakresie transportu kolejowego wiele do zaoferowania, szczegółowe dyskusje o zakresie prac, zaangażowanych stronach, a nawet finansowaniu muszą być prowadzone już w roku bieżącym’’ – mówi Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.
‘’Program Shift2Rail został przygotowany przez czternastu największych kolejowych udziałowców przyszłych prac, którzy podpisali memorandum – z UNIFE jako koordynatorem – i zobowiązali się do długo-terminowych inwestycji w zakresie badań i rozwoju transportu kolejowego, wskazując pięć obszarów badawczych określonych mianem programów innowacyjnych (IP). SIRTS i IK podpisując porozumienie z UNIFE wskazały starzejącą się infrastrukturę jako kolejny komplementarny do uwzględnionych w memorandum problemów, który wymaga intensywnych prac badawczych w szczególności w ramach IP3 ‘infrastruktura’ oraz dyskusji z zainteresowanymi stronami. Instytut Kolejnictwa i SIRTS mają odegrać kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji w Polsce na etapie przygotowania programu Shift2Rail. W tym celu organizowane będą dedykowane spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych’’ – mówi Janusz Kućmin, prezes Zarządu SIRTS.

(Źródło: Instytut Kolejnictwa)