Cała treść

Dyskusja nt. rozwoju sieci drogowej północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy

Trwają prace nad aktualizacją „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski spotkali się z przedstawicielami samorządów zaangażowanych  w rozwój sieci drogowej północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy.
Dyskutowano głównie nad wypracowaniem rozwiązań dotyczących tras budzących kontrowersje społeczne – Legionowskiej Trasy Mostowej (LTM), Trasy Olszynki Grochowskiej (TOG) oraz projektowanej nowej drogi wojewódzkiej Ciechanów-Nasielsk. Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że realizacja tych tras to zadanie ważne i perspektywiczne, a połączenia te w przyszłości obsługiwać będą rosnące zainwestowanie północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy.
Legionowska Trasa Mostowa (LTM) – zwana też Trasą Mostową to projektowana nowa droga łącząca Łomianki z gminami Jabłonna, Wieliszew i Legionowo. Przebieg tej drogi został zaprojektowany kilkadziesiąt lat temu, a odpowiednie odniesienia znalazły się zarówno w dokumentach planowania przestrzennego szczebla gminnego, jak i „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Utrzymywanie korytarza dla planowanej trasy stało się jednak w ostatnim czasie przedmiotem coraz liczniejszych wystąpień i protestów osób prywatnych, a także samorządów gminnych kwestionujących wieloletnie rezerwowanie terenów położonych w tym korytarzu. Po podjęciu w ubiegłym roku prac nad aktualizacją „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny stał się adresatem licznych głosów sprzeciwu wobec realizacji tej trasy. Jednocześnie zarządca dróg wojewódzkich, jakim jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, podtrzymuje potrzebę i wolę budowy „Legionowskiej Trasy Mostowej”.
Trasa Olszynki Grochowskiej (TOG) od dziesięcioleci jest umieszczana w regionalnych i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie to nie znalazło się jednak w planach inwestycyjnych. W obowiązującym „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” planowana trasa ujęta została jako „postulowany korytarz drogi wysokiej klasy”, stanowiący planowane przedłużenie tej trasy w obszarze administracyjnym Warszawy w kierunku północnym, aż do połączenia z drogą krajową S7 w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego i służący usprawnieniu połączeń ośrodków osadniczych z północnej części obszaru metropolitalnego z Warszawą. Jest to jedna z dróg, które napotykają na coraz większe sprzeciwy społeczne, nierzadko wspierane przez władze gmin. Podobnie jak w przypadku LTM, podnoszony jest przede wszystkim problem wieloletniego rezerwowania terenów położonych w korytarzu tej trasy.
Realizacja połączenia Nasielsk-Ciechanów wpisuje się w kompleksową poprawę układu transportowego północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy oraz północnej części województwa mazowieckiego i jest w dużej mierze powiązana z budową Trasy Olszynki Grochowskiej. Planowane nowe połączenie drogowe z Nasielska do Ciechanowa znalazło się w obowiązującym „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” i jest przedmiotem analiz w ramach odbywającej się aktualizacji dokumentu.
Podczas spotkania dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. Zbigniew Strzelecki omówił historię LTM i TOG, przekonując zebranych, że wobec trwających prac nad aktualizacją „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” i Kontraktem Terytorialnym konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska, które stałoby się podstawą do negocjowania z władzami centralnymi ewentualnego wsparcia dla realizowanych inwestycji.
Licznie przybyli przedstawiciele gmin i powiatów przedstawili swoje stanowiska, wspierając budowę tras w dotychczasowym przebiegu, bądź proponując nowe rozwiązania, jak np. odsunięcie Legionowskiej Trasy Mostowej w dół Wisły w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego czy głęboką modernizację drogi wojewódzkiej nr 631 przed rozpoczęciem realizacji Trasy Olszynki Grochowskiej.
Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski zaznaczył, że nie powinniśmy pozwalać sobie na rezygnację z utrzymywanych przez dziesięciolecia rezerw terenowych, ponieważ wobec rosnącego zainwestowania terenów wokół Warszawy wyznaczenie nowych tras będzie jeszcze trudniejsze.
W najbliższych tygodniach powołane zostaną dwa zespoły robocze, złożone z przedstawicieli zainteresowanych samorządów, instytucji oraz organizacji społecznych zaangażowanych w rozwój sieci drogowej północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy, których celem będzie wypracowanie jednolitego stanowiska co do przebiegu LTM i TOG. Przyjęte rozwiązania zostaną następnie umieszczone w dokumentach strategicznych województwa mazowieckiego.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)