Cała treść

Badania mobilności mieszkańców Poznania i gmin powiatu poznańskiego

Miasto Poznań we współpracy z powiatem poznańskim ogłosiło przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań mobilności mieszkańców Poznania i wszystkich gmin powiatu poznańskiego oraz opracowanie Planu Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Aglomeracji Poznańskiej.
Zadanie podzielono na 3 etapy:

  • Etap I – Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu zarówno środków transportu publicznego, jak i samochodów osobowych na wybranych drogach, ze szczególnym uwzględnieniem dróg wjazdowych do Poznania i do wybranych gmin powiatu poznańskiego.
  • Etap II – Opracowanie cyfrowego modelu ruchu Aglomeracji Poznańskiej, będącego podstawą do analiz efektywności ekonomicznej i funkcjonalnej nowych inwestycji komunikacyjnych oraz narzędziem niezbędnym w prognozowaniu zachowań komunikacyjnych mieszkańców przy uruchamianiu nowych połączeń lub zmianie istniejących;.
  • Etap III – Opracowanie projektu dokumentu “Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej”, który po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Poznania i rady powiatu poznańskiego stanie się zobowiązaniem władz do zapewnienia świadczenia usług transportu publicznego na określonym poziomie, uwzględniającym możliwości finansowe poszczególnych samorządów, potrzeby mieszkańców i warunki ochrony środowiska.

Projekt obejmuje obszar Miasta Poznania oraz 17 gmin powiatu poznańskiego. Uzyskane na ten cel dofinansowanie unijne, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wyniosło 1,8 mln zł. Na podstawie badania powstanie “Plan Transportowy Aglomeracji Poznańskiej”, który pozwoli jednoznacznie określić dalsze kierunki działań wszystkich samorządów na terenie całej aglomeracji w zakresie rozwoju transportu publicznego oraz stworzyć model ruchu, uwzględniający potrzeby mieszkańców, możliwości finansowe gmin i powiatu oraz stopień oddziaływania systemu transportowego na środowisko. Oczekiwany termin opracowania “Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej” to koniec lutego 2014 roku.
Przygotowanie tego dokumentu jest niezbędne, aby aplikować o kolejne fundusze unijne na budowę nowych tras tramwajowych i kolejowych, intermodalnych węzłów przesiadkowych, parkingów Park&Ride w pobliżu stacji kolejowych i pętli tramwajowych oraz nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej.
O ile postępowanie przetargowe przebiegnie sprawnie, to pierwsi ankieterzy zapukają do mieszkań lub spotkają się z pasażerami w pobliżu dużych węzłów przesiadkowych już na początku maja.

(Źródło: Urząd Miasta Poznania)