Cała treść

Rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące

14 marca 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Przepisy rozporządzenia wprowadzają cykliczną procedurę audytu lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i samorządy w pasie drogowym dróg publicznych.
Dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące nie dawały podstaw do weryfikacji lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. Ponadto spod warunków lokalizacji określonych w ww. rozporządzeniu wyłączone były urządzenia zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r., niebędące w użytkowaniu Inspekcji Transportu Drogowego. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek oceny lokalizacji, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń rejestrujących zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r.
Przepisy rozporządzenia wprowadzają cykliczny (40 miesięcy) okres weryfikacji zasadności lokalizacji urządzeń rejestrujących. Urządzenie rejestrujące uznane zostanie jako zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres kolejnych 40 miesięcy w przypadku, gdy analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacja o miejscu lokalizacji i opinia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w zakresie zasadności lokalizacji urządzenia, sporządzona i uzyskana nie później niż 2 miesiące przed upływem okresu 40 miesięcy, potwierdzi zasadność lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego.
Nowe przepisy obejmują stacjonarne urządzenia rejestrujące zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed dniem 28 czerwca 2011 r. i zobowiązują ich użytkowników do sporządzenia pierwszej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacji o miejscu lokalizacji oraz uzyskania po raz pierwszy opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w terminie do dnia 31 maja 2013 r. Jeżeli sporządzona analiza, informacja oraz uzyskana opinia potwierdzają zasadność lokalizacji, to na tej podstawie uznaje się, że stacjonarne urządzenie rejestrujące jest zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres 40 miesięcy.
Natomiast użytkownicy stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które zostały zainstalowane po dniu 28 czerwca 2011 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, powinni sporządzić analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informację o miejscu lokalizacji i uzyskać opinię właściwego komendanta wojewódzkiego Policji nie później niż 2 miesiące przed upływem 40 miesięcy od dnia uzyskania zgody wydanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, której mowa w art. 20b ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące pozwolą efektywniej wykorzystać stacjonarne urządzenia rejestrujące i powinny wyeliminować lokalizacje urządzeń rejestrujących, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: MTBiGM)