Cała treść

Nowa dyrektywa KE – Zwiększanie dostępności systemu kolejowego dla osób niepełnosprawnych

Komisja Europejska przyjęła w dniu 11 marca 2013 r. nową Dyrektywę 2013/9/UE, zmieniającą załącznik III do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolejowego we Wspólnocie. Celem wymienionej dyrektywy jest dostosowanie prawa europejskiego do postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie zobowiązania państw członkowskich do podejmowania działań ukierunkowanych na zwiększanie dostępności systemu kolejowego dla osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną sprawność ruchową.
Zgodnie z Konwencją, osoby niepełnosprawne powinny mieć zapewniony dostęp do środków transportu, w tym infrastruktury kolejowej i pojazdów kolejowych, na zasadach równych z innymi osobami. Dla osiągnięcia tego celu państwa zobowiązane są do podejmowania działań, ukierunkowanych na identyfikację i eliminację barier i przeszkód w zakresie dostępności, na etapie projektowania, budowy, odnawiania i modernizacji a także utrzymania i eksploatacji pojazdów i infrastruktury kolejowej
Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów wdrążających nową dyrektywę, do dnia 1 stycznia 2014 r.

(Źródło: Urząd Trnasportu Kolejowego)