Cała treść

Wydatki Funduszu Kolejowego w 2013 r.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 marca br., podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2013 r.”, przedłożoną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Szacuje się, że w 2013 r. Fundusz Kolejowy będzie dysponował ok. 1 318 700,05 tys. zł. W tym roku z Funduszu Kolejowego planuje się wydać ok. 1 231,79 mln zł.
Pieniądze podzielono następująco:

  • 265 278 600,00 zł – przygotowanie oraz budowa i przebudowa linii kolejowych przez PKP PLK SA;
  • 12 000 000,00 zł – przygotowanie oraz budowa i przebudowa linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.;
  • 257 947 170,00 zł – zadania dotyczące remontów i utrzymania linii kolejowych realizowane przez PKP PLK SA;
  • 136 561 009,92 zł – finansowanie lub współfinansowanie przez samorządy województw zakupu, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;
  • 500 000 000,00 zł – sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA,
  • 60 000 000,00 zł – wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.
  • Ze środków Funduszu zostaną sfinansowane tylko najpilniejsze zadania na liniach kolejowych.

Głównym źródłem zasilania Funduszu Kolejowego są środki pochodzące z 20 proc. wpływów z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu.
Podstawowym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych na przygotowanie i realizację budowy oraz przebudowy linii kolejowych, a także na ich remonty i utrzymanie oraz likwidację zbędnych linii kolejowych.
Projekt programu na 2013 r. przygotowano w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (jest on m.in. depozytariuszem środków zgromadzonych na rachunku Funduszu).

(Źródło: MTBiGM)