Cała treść

Kolej z POIiŚ

W ramach POIiŚ do końca marca br. zawarto 32 umowy o dofinansowanie dla projektów kolejowych o wartości prawie 25 mld zł, w tym prawie 12 mld zł wkładu unijnego. Oznacza to wykorzystanie przyznanych przez Komisję Europejską środków na kolej na poziomie prawie 60% (59,17%). W ostatnich dniach (28 marca br.) PKP PLK S.A. uzyskała dofinansowanie UE w wysokości ponad 1 mld zł na modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne.
W ramach Działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zatwierdziło we wnioskach o płatność 3,03 mld zł, co stanowi ok. 10,24% alokacji. Dotychczas do CUPT w ramach działania 7.1 beneficjenci złożyli wnioski o płatność o łącznej wartości 3,69 mld zł, co stanowi ok. 12,48% alokacji.

(Źródło: CUPT)