Cała treść

Program Infrastruktura i Środowisko – podsumowanie I kwartału 2013 r.

Blisko 2000 projektów za 99 mld zł realizowanych jest w całej Polsce dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Poziom wykorzystania dostępnej puli środków przekroczył 84 proc. Zakończono niemal 800 projektów. O stanie realizacji inwestycji, zmianach kryteriów wyborów projektów oraz aktualizacji Programu dyskutowano 8 kwietnia 2013 r. podczas XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Podczas posiedzenia Komitetu wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło przedstawił zalecenia dotyczące realizacji projektów w sektorze środowiska, transportu i energetyki.
Członkowie Komitetu zatwierdzili nową wersję Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0). Zmiany dotyczą m.in. wskaźników wykonania rzeczowego, podniesienia stopy dofinansowania w VII priorytecie z 66,23 proc. do 80 proc oraz szeregu aktualizacji i uzupełnień.
Przyjęto również zmiany kryteriów wyboru projektów w następujących działaniach:

  • 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T,
  • 6.2. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski,
  • 7.1 Transport kolejowy,
  • 7.2 Rozwój transportu morskiego,
  • 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych,
  • 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Wprowadzone zmiany umożliwiają ocenę prac przygotowawczych dla inwestycji planowanych w kolejnym budżecie na lata 2014-2020. Obejmą one projekty drogowe, morskie, śródlądowe oraz dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast zmienione kryteria wyboru projektów w Działaniu 7.1. Rozwój transportu kolejowego odnoszą się m.in. do systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych, poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach/rozjazdach kolejowych oraz zakupu lub modernizacji taboru wraz z wybudowaniem zaplecza technicznego.

(Źródło: MRR)