Cała treść

Posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

11 kwietnia br. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła Sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2012 r. W posiedzeniu wziął udział Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zastępcy Przewodniczącego: Sekretarz Stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz, Podsekretarz Stanu w MSW Marcin Jabłoński, Sekretarz KRBRD Maciej Mosiej.
Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z przedstawionym przez Sekretariat KRBRD stanem prac nad Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 i dokumentem wykonawczym do programu – Programem Realizacyjnym 2013. Omawiali także sprawy związane ze współpracą międzynarodową.
KRBRD każdego roku przygotowuje sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie za ubiegły rok. Obowiązek taki nakłada na Radę ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Tegoroczne sprawozdanie jest już kolejnym tego typu dokumentem przygotowanym przez KRBRD i, jak co roku, zostanie przedłożone przez Przewodniczącego KRBRD Radzie Ministrów, Sejmowi, Senatowi oraz Prezydentowi RP.
W tym roku Sekretariat KRBRD zdecydował o zmianie kształtu i nowej formule sprawozdania, co było konsekwencją podjęcia prac nad projektem nowego wieloletniego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2013-2020. Sprawozdanie swoim układem nawiązuje do tego projektu.
Podczas posiedzenia członkowie KRBRD zapoznali się z informacją o prowadzonych przez Komisję Europejską pracach nad wspólną dla krajów UE definicją osoby ciężko rannej oraz rozpatrzyli wniosek Sekretariatu KRBRD o przystąpienie do międzynarodowej bazy danych o wypadkach drogowych IRTAD.
Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 został przyjęty przez KRBRD 8 stycznia 2013 r. i przekazany do szerokich konsultacji społecznych, które zakończyły się 31 marca br. Po rozważeniu wszystkich nadesłanych opinii przyjęta zostanie ostateczna wersja Programu.

(Źródło: MTBiGM)