Cała treść

Spotkanie Ministrów Transportu Grupy Wyszehradzkiej w Wieliczce

W dniach 24-25 kwietnia br., na zaproszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, odbędzie się w Wieliczce spotkanie ministrów transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Temat spotkania to: U progu Nowej Perspektywy Finansowej: dotychczasowe doświadczenia w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy UE. Polska chce poszerzyć platformę współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury w regionie o państwa, które dołączyły do UE po 2004 r. W ramach idei V4 Plus na spotkanie w Wieliczce zaproszeni zostali również ministrowie transportu: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii oraz mającej wkrótce dołączyć do grona państw członkowskich Chorwacji. Polska od lipca 2012 r. do końca czerwca br. sprawuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.
Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń z korzystania z funduszy UE w obecnej perspektywie finansowej oraz próba szukania wspólnych rozwiązań, ułatwiających finansowanie infrastruktury transportowej przy wsparciu ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Potrzeba współpracy była niejednokrotnie sygnalizowana przez państwa członkowskie, a Polska wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom. Nasz kraj może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami w zakresie korzystania z funduszy UE. Liczymy, że nowa perspektywa finansowa przyniesie równie duże możliwości rozwoju infrastruktury współfinansowanej ze środków UE. Realizowanie takich projektów nie jest jednak wolne od problemów. Współpraca między państwami, wymiana doświadczeń i szukanie wspólnych rozwiązań mogą być pomocne w ich przezwyciężaniu.
Spotkanie będzie złożone z dwóch części: rozmów ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz debaty w gronie państw V4 Plus.
W pierwszej części omówione zostaną działania i inicjatywy podejmowane przez polską prezydencję. Będzie to także okazja do zaprezentowania przez Węgry programu swojej prezydencji,  która rozpocznie się 1 lipca br.
Druga część spotkania, czyli debata w szerszym gronie, zostanie poświęcona finansowaniu infrastruktury transportowej ze środków UE. W tej części przedstawiona zostanie również prezentacja przygotowana przez polski oddział JASPERS (czyli inicjatywę Joint Assistance to Support Projects in European Regions).
Spotkanie ministrów transportu Grupy V4 w Wieliczce jest wypełnieniem programu polskiego przewodnictwa w Grupie, które zakładało koordynowanie działań państw w zakresie prac na forum Unii Europejskiej. Realizacji tego celu służyły wcześniejsze spotkania na poziomie dyrektorów ds. UE poszczególnych państw członkowskich, które Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zorganizowało w Warszawie i Brukseli.

(Źródło: MTBiGM)