Cała treść

Zarządzanie miastem 2013

‘’Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postrzega miasta jako jeden z najważniejszych czynników kreujących wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W nowej perspektywie finansowej, polityka miejska będzie jeszcze silniej wspierana strumieniem Funduszy Europejskich’’ – powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji „Zarządzanie miastem 2013”, która odbyła się 19 kwietnia 2013 r. w Katowicach.
W perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie dla miast i ich obszarów funkcjonalnych będzie kontynuowane. Wszystkie miasta oraz ich obszary funkcjonalne będą mogły korzystać ze wsparcia ze środków unijnych. ’’Po roku 2013 powiększona zostanie pula funduszy, którymi będą zarządzać regiony. A więc to od decyzji władz województw zależeć będzie wysokość i jakość wsparcia, jakie otrzymają miasta’’ – zaznaczyła minister Elżbieta Bieńkowska.
‘’W sposób szczególny zamierzamy wspierać miejskie obszary funkcjonalne, w szczególności ośrodków wojewódzkich. Na tych obszarach zaproponowaliśmy realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – czyli ZIT-ów’’ – dodała Bieńkowska. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój obszarów miejskich, a przede wszystkim na poprawę zarządzania na obszarach funkcjonalnych polskich miast. ‘’Przy pomocy tego narzędzia chcemy nakłonić gminy, wchodzące w skład jednego miejskiego obszaru funkcjonalnego, do współpracy i przygotowania wspólnych zintegrowanych projektów’’ – podkreśliła Bieńkowska. ‘’Dedykując specjalne wsparcie ośrodkom wojewódzkim nie zapominamy równocześnie o miastach mniejszych. W ośrodkach tych z jednej strony będą realizowane ZIT w ramach regionalnych programach operacyjnych, a z drugiej strony miastom tym dedykowane będzie specjalne wsparcie z programu krajowego obejmującego swym zakresem infrastrukturę i zrównoważony rozwój’’ – dodała.
Pomoc ta będzie dotyczyła m.in. :

  • realizacji strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich, w tym działań dotyczących transportu publicznego oraz działań dostosowawczych do klimatu. Na tę sferę będzie znacznie więcej środków niż w obecnej perspektywie;
  • rozwoju przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowania mobilności miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • ochrony środowiska miejskiego, rekultywacji terenów poprzemysłowych oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza, a także działań wspierających rewitalizację.

‘’Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja pozwoli nam tak zaprogramować środki polityki spójności oraz tak określić politykę miejską, aby zarządzanie miastem było coraz efektywniejsze i przyczyniało się do zwiększenia konkurencyjności polskich miast oraz jakości życia ich mieszkańców’’ – powiedziała na zakończenie swojego wystąpienia Elżbieta Bieńkowska.

 

(Źródło: MRR)