Cała treść

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T uwzględniła zwiększenie alokacji na konkurs o 40 mln PLN do kwoty 1 455 723 370,90 PLN. Uwzględniono również zmiany poziomu dofinansowania projektów powstałe w wyniku podpisania umów o dofinansowanie, aneksów do umów o dofinansowanie oraz realnych wartości dofinansowania wykazanych na podstawie rozliczenia końcowego projektów.

(Źródło: CUPT)