Cała treść

O nowoczesnych technologiach w Brukseli

W Brukseli odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące kwestii środowiskowych oraz zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu technologii i urządzeń satelitarnych. Z uwagi na aktywną działalność w Komitecie Regionów, z pierwszą prezentacją wystąpił marszałek Adam Struzik. Seminarium otworzył Sekretarz Generalny KR Gerhard Stahl.
Marszałek przybliżył zagadnienia dotyczące obowiązującego w Polsce porządku prawnego z zakresu zarządzania kryzysowego i monitorowania zmian w przestrzeni. Zreferował też zadania powierzone samorządom województw z tego obszaru. Jak podkreślił, region posiłkuje się danymi przestrzennymi – geodezyjnymi oraz kartograficznymi – wciąż aktualizowanymi i gromadzonymi w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (WZGiK). Dzięki cechom interoperacyjności bazy danych możliwe jest przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych, monitorowanie zmian oraz planowanie i prognozowanie scenariuszy zdarzeń. Bazy mogą być wykorzystywane m.in. w procesie nawigacji satelitarnej do zapobiegania korkom, podczas tworzenia systemów inteligentnego transportu, do zwiększenia skuteczności działania służb ratowniczych czy monitorowania pożarów.
Województwo mazowieckie jest również współzałożycielem Stowarzyszenia NEREUS zrzeszającego regiony europejskie, które wspierają rozwój technologii satelitarnych i kosmicznych. NEREUS bierze też udział w projekcie „THE ISSUE”. Jego założeniem jest wypracowanie trwałego partnerstwa regionalnych klastrów badawczych, służącego zbieraniu i koordynowaniu już istniejących i planowanych programów istotnych dla rozwoju inteligentnych systemów transportowych, zdrowia, środowiska, rozpowszechniania najlepszych praktyk oraz koordynowania działań w zakresie nowych technologii.
Powszechny dostęp do informacji w regionie możliwy jest dzięki serwisowi internetowemu, w którym, za pomocą interaktywnej mapy zaprojektowanej i opracowanej w technologii GIS (www.gismazowsza.pl), udostępniane są dane o województwie mazowieckim.
Prelegenci spotkania jednomyślnie podkreślili postępujący wzrost wykorzystania technologii kosmicznych w życiu codziennym.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)