Cała treść

O innowacyjnej Europie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Innowacje jako narzędzie łagodzące skutki kryzysów gospodarczych, perspektywy współpracy w ramach klastrów oraz inteligentne specjalizacje branżowe to najważniejsze zagadnienia paneli „Innowacyjna gospodarka Europy” oraz „Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju regionów”, w których udział wzięła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.
Wiceminister Grażyna Henclewska podkreśliła, że ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju pełni współpraca nauki i biznesu. ’’Konieczne jest podnoszenie jakości edukacji, inwestowanie w działalność badawczą, transfer technologii oraz ich efektywne wykorzystywanie w praktyce’’ – podkreśliła. ‘’Warto również realizować projekty w ramach klastrów, które nazywane są katalizatorem innowacyjności’’ – dodała.
Przypomniała, że Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do wdrażania projektów badawczo-rozwojowych oraz buduje otoczenie sprzyjające zminimalizowaniu związanego z tym ryzyka. ‘’Na podstawie „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki (SIEG)”, przyjętej 15 stycznia 2013 r. przez rząd, chcemy stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy i współpracy, efektywnym gospodarowaniu zasobami i oferującą nowe miejsca pracy’’ – wyjaśniła.
Wiceminister Henclewska dodała, że dokumentem wykonawczym do Strategii jest Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP). ‘’Przewiduje on zarówno usuwanie barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla biznesu, jak i finansowe oraz pozafinansowe instrumenty wsparcia innowacyjności i konkurencyjności firm’’ – dodała.
Podczas debaty „Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju regionów” wiceminister zaznaczyła z kolei, że działania wspierające poprawę innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój klastrów, podejmowane będą na dwóch poziomach. ‘’Chcemy oprzeć się na liście  tzw. krajowych i regionalnych klastrów kluczowych, która pozwoli nam dostosować działania do odpowiednich projektów’’ – powiedziała.
Wiceminister zaznaczyła, że koncepcja klastrów kluczowych jest ściśle powiązana z wyborem rekomendowanej przez Komisję Europejską tzw. inteligentnej specjalizacji (smart specialisation). ‘’Lista krajowych inteligentnych specjalizacji powstała w oparciu o Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030 Ministerstwa Gospodarki oraz Krajowy Program Badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego’’ – poinformowała.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)