Cała treść

NIK o partnerstwie publiczno – prywatnym

NIK pozytywnie ocenia przedsięwzięcia realizowane w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz mimo niewielkiej wciąż liczby inwestycji publicznych przeprowadzanych w formule PPP.Kontrolowane gminy oraz inne podmioty publiczne w zróżnicowanym stopniu były przygotowane do realizacji przedsięwzięć PPP. Najlepiej radziły sobie te, które korzystały z fachowego doradztwa i analizowały przyczyny nieudanych, wcześniejszych postępowań. Doradcy, których zadaniem było przeprowadzenie analiz i przygotowanie przedsięwzięcia, byli zatrudniani w sposób gospodarny i przy zachowaniu zasad konkurencji.
Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości polegały na nierzetelnym przygotowaniu niektórych przedsięwzięć PPP. Prowadziło to do problemów z wyłonieniem partnera prywatnego do realizacji zadań lub do zawarcia umów na warunkach niekorzystnych dla podmiotu publicznego. Niektóre gminy podejmowały też próby realizacji PPP bez przeprowadzenia analiz wskazujących na optymalny sposób realizacji planowanej inwestycji publicznej lub ignorowały wyniki przeprowadzonych analiz w postępowaniach zmierzających do wyboru partnera prywatnego. Negocjowane umowy nie dochodziły w niektórych przypadkach do skutku, ponieważ podmioty publiczne dążyły do obarczenia maksymalnym ryzykiem przedsięwzięcia partnera prywatnego.

(Źródło: NIK)