Cała treść

Podpisano umowę na realizację projektu „System ITS Poznań”

27 maja 2013 w Urzędzie Miasta podpisana została umowa dotyczącą wdrożenia projektu „System ITS dla miasta Poznania”. Projekt realizuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Wykonawcą jest wybrane w przetargu konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens AG.
Głównym celem projektu pn. „System ITS Poznań” jest usprawnienie zarządzania ruchem drogowym i transportem publicznym wraz z jednoczesnym zwiększeniem jego atrakcyjności.
Zakres projektu obejmuje:

 • zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej integrującej istniejące
  i planowane moduły systemu ITS, która zapewni współdzielenie danych i informacji,
 • opracowanie i wdrożenie modelu ruchu na sieci ulic miasta Poznania umożliwiającego krótkookresową prognozę stanów ruchu; w ten sposób możliwe będzie przeciwdziałanie
  i rozładowywanie zatłoczeń w sieci miejskiej,
 • realizację systemu informacji dla podróżnych zarówno przed jak i w trakcie podróży
  przez miejski planer podróży dostępny w internecie (również poprzez urządzenia mobilne). Podróżni będą mieli dostęp np. do informacji o stanie obciążenia sieci i ruchu pojazdów transportu zbiorowego. Informacje przekazywane będą też przez systemu tablic i znaków zmiennej treści informujących kierujących pojazdami o różnych zdarzeniach, np. zagrożeniach czy zalecanych objazdach. Tablice informacyjne pojawią się również na przystankach tramwajowych informując o rzeczywistym czasie przybycia pojazdu danej linii,
 • rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego; priorytet na skrzyżowaniach będzie udzielany na podstawie rzeczywistych różnic od planowanego rozkładu jazdy,
 • wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie parkingami oraz wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem w mieście (stacje ważenia pojazdów w ruchu).

Innowacyjność projektu polega na daleko idącej integracji poszczególnych komponentów tworzących całość systemu. Każdy z nich będzie miał za zadanie udostępnianie danych
i informacji dla innych elementów systemu poprzez wspólną platformę informatyczną.
Takie rozwiązanie pozwoli na stworzenie bazy danych, która stanowić będzie źródło informacji dla dalszego rozwoju systemu.
Projekt ten przyniesie korzyści szczególnie w wymiarze społeczno – ekonomicznym. Dzięki jego wdrożeniu mieszkańcy Poznania i korzystający z infrastruktury transportowej zyskają oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów czasu podróży.
Głównym obszarem wdrożenia systemu będzie południowo – zachodnia część miasta. ograniczona ulicami Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowską oraz zachodnią granicą miasta. Planowany termin zakończenia prac – 31 marca 2015 roku. Wartość brutto umowy
to ok. 83 mln zł.
Projekt realizowany będzie na zasadach „zaprojektuj i zbuduj”. Cały system wraz
z jego kolejnymi modułami będzie wdrażany stopniowo, tak aby w jak najmniejszym zakresie powodować zakłócenia w bieżącym, codziennym ruchu i umożliwić wszystkim użytkownikom ruchu drogowego dostosowanie się do zmian.

(Źródło: Siemens)