Cała treść

Plan transportowy aglomeracji poznańskiej

Rozwój przestrzenny aglomeracji, połączony ze wzrostem codziennej mobilności powoduje coraz większe zapotrzebowanie mieszkańców na przewozy pasażerskie. Obecnie politycy wszystkich szczebli samorządowych muszą postawić sobie pytanie o dalsze kierunki działań mających na celu lepszą integrację dużych obszarów zurbanizowanych tak, by zapewnić jak najlepszy dostęp nie tylko do miejsc pracy, nauki i specjalistycznych zakładów opieki lekarskiej, lecz także do palcówek kultury, ośrodków sportu i rekreacji oraz atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu. Największym wyzwaniem, stojącym obecnie przed decydentami, jest zmiana mentalności mieszkańców naszej aglomeracji, niepotrafiących żyć bez samochodu. Należy przypomnieć, że obecnie w Poznaniu jedynie, co trzeci mieszkaniec, a w powiecie poznańskim, co czwarty mieszkaniec korzysta z środków transportu publicznego. Liczba samochodów osobowych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców od dawna przewyższa wskaźniki osiągane w dużych metropoliach europejskich takich, jak Berlin czy Hanower.
Zmiana przyzwyczajeń jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez stworzenie atrakcyjnego systemu transportu publicznego, oferującego klientom szybkość, punktualność i stuprocentową pewność połączeń, a także wysoki komfort podróży oraz szeroką rozumianą dostępność. Dostępność ta powinna być określana przez czas dojścia do przystanku, czas oraz warunki oczekiwania na autobus, pociąg lub tramwaj, możliwość wejścia do pojazdu i zajęcia miejsca siedzącego bez względu na poziom sprawności. Nie bez znaczenia jest także atrakcyjna oferta biletowa, integrująca wszystkie środki transportu publicznego na obszarze całej aglomeracji poznańskiej.
Władze miasta stoją obecnie przed następującymi pytaniami:
1. Czy polskie rodziny stać jest na zakup i utrzymanie drugiego i trzeciego samochodu?
2. Czy na coraz gęściej zaludnionych obszarach nie trzeba będzie wygospodarowywać coraz większych powierzchni na miejsca parkingowe dla samochodów, kosztem zieleni i terenów rekreacyjnych?
3. Jak do wszystkich miejsc publicznych mają dotrzeć osoby, które z przyczyn zdrowotnych i wiekowych nie mogą prowadzić samochodu?
4. Czy samorządy i państwo będą w stanie na bieżąco remontować całą sieć dróg przy tak wzmożonym ruchu samochodowym?
5. Jak poradzi sobie środowisko naturalne z coraz większą emisją spalin produkowanych przez samochody niespełniające najnowszych standardów ekologicznych, których średni wiek jest jednym z najwyższych w Europie?
Odpowiedź na nie ma dać opracowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2014-2020 z prognozą zmian do 2030 roku, zwanego potocznie „planem transportowym” – wspólne, pionierskie przedsięwzięcie pilotowane przez Miasto Poznań we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Koszt badań i przygotowania dokumentu, który na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym będzie stanowić w przyszłości prawo miejscowe, został oszacowany na ponad 2 miliony złotych. Dzięki współpracy Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego został przygotowany wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu w wysokości 80%, w ramach konkursu dotacji dla zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Podpisanie stosownej umowy na dofinansowanie w wysokości 1,811 miliona złotych nastąpiło 14 stycznia br.
Przygotowanie planu transportowego dla całej aglomeracji pozwoli w przyszłości aplikować o kolejne fundusze unijne na budowę nowych tras tramwajowych i kolejowych, intermodalnych węzłów przesiadkowych, parkingów Park&Ride w pobliżu stacji kolejowych i pętli tramwajowych oraz nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej. Nowy plan będzie konstruowany przy ścisłej współpracy z burmistrzami i wójtami gmin powiatu poznańskiego. Władze miasta dążą do tego, aby powstawał on również przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, organizującego m.in. przewozy kolejowe i autobusowe na obszarze Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.
Badania zainicjowane przez „plan transportowy” pozwolą jednoznacznie określić dalsze kierunki działań wszystkich samorządów na terenie całej aglomeracji w zakresie rozwoju transportu publicznego oraz stworzyć model ruchu, uwzględniający możliwości finansowe gmin i powiatu oraz stopień oddziaływania na środowisko.

(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu)