Cała treść

Zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko przyjęte przez rząd

Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Dotyczą one m.in. podwyższenia stopy dofinansowania w Priorytecie VII Transport przyjazny środowisku oraz przesunięcia środków z pomocy technicznej na przygotowanie nowych (planowanych do wsparcia w latach 2014-2020) i dofinansowanie przewidzianych na perspektywę finansową 2007-2013 inwestycji m. in. w zakresie transportu. Zmiany wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.
Zmiany mają głównie charakter finansowy. Obejmują przesunięcie funduszy pomiędzy obszarami wsparcia (Priorytetami) w obrębie POIiŚ. Przewidują pomniejszenie pierwotnej puli środków UE na tzw. pomoc techniczną (wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu) i przeznaczenie tych środków na transport (100 mln euro).
Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie projektów w sektorze drogowym, aby zapewnić ich gotowość do realizacji w nadchodzącej perspektywie 2014-2020 (około 47 mln euro) oraz na projekty transportu publicznego w obszarach metropolitalnych (około 53 mln euro).
Zaproponowano również podniesienie, ponad obecny poziom, stopy dofinansowania w Priorytecie VII Transport przyjazny środowisku, w ramach którego realizowane są m.in. projekty kolejowe oraz transportu publicznego. Dzięki powyższej zmianie zmniejszy się obciążenie sektora finansów publicznych (budżetu centralnego oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego).
Ponadto, zaktualizowano, uzupełniono i doprecyzowano opisy poszczególnych Priorytetów. W efekcie, możliwe m.in będzie przyznanie dofinansowania gminom lub związkom gmin na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, które będą podstawą do ubiegania się o fundusze unijne na lata 2014-2020. Wsparciem objęte zostaną również aglomeracje z przedziału 10-15 tys. RLM (RLM – parametr wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany np. w szacowaniu wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków) celem ich dostosowania do określonych wymogów unijnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Zmiany dotyczą także zakładanych efektów, które ma przynieść wdrażanie PO IiŚ. Zrewidowano i zmieniono definicje oraz urealniono wartości wskaźników produktu i rezultatu, dostosowując je do aktualnej sytuacji gospodarczej.
Przyjęta przez rząd zmiana Programu została zaakceptowana przez partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Komitetu Monitorującego POIiŚ (uchwała z 8 kwietnia 2013 r.). Była również przedmiotem nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Następnym krokiem będzie skierowanie oficjalnego wniosku do KE, która po negocjacjach, ostatecznie zdecyduje o przyjęciu proponowanych zmian.
Jest to trzecia zmiana Programu i stanowi kontynuację dwóch poprzednich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską 3 sierpnia 2011 roku oraz 21 grudnia 2011 r. Przewidywały one odpowiednio określony wzrost stopy dofinansowania dla projektów transportu publicznego w obszarach metropolitalnych oraz zwiększenia puli przeznaczonej na Program dzięki dodatkowym środkom z UE w ramach tzw. dostosowania technicznego i Krajowej Rezerwy Wykonania.

(Źródło: MRR)