Cała treść

Fundusze Europejskie 2014-2020: wsparcie dla MŚP i samorządów

‘’Większy nacisk niż dotychczas zostanie położony na działania realizowane z poziomu regionalnego ze względu na lepsze ich dostosowanie do potrzeb rozwojowych danego terytorium’’ – powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania poświęconego możliwościom wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów z nowej puli środków unijnych.
‘’Ze względu na pozytywne doświadczenia z wdrażania programów regionalnych, zdecydowaliśmy się na dalszą decentralizację systemu zarządzania polityką spójności’’ – powiedziała minister. O ponad 20 pkt. proc. wzrośnie udział funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych regionalnie. Tym samym zwiększy się wpływ samorządów województw na politykę rozwoju, ale też odpowiedzialność za jej realizację.
W zakresie upowszechniania technologii informacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, działania podejmowane z poziomu regionalnego będą uzupełniały interwencje krajowe. ‘’Przede wszystkim, z Regionalnych Programów Operacyjnych będą finansowane działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, inwestycje w rozwój kadr i kompetencji, a także wzmacniające regionalne strategie inteligentnych specjalizacji’’ – podkreśliła  Elżbieta Bieńkowska. Wsparcie będzie płynąć także z poziomu krajowego. ‘’Celem następcy Programu Innowacyjna Gospodarka, którego nazwa robocza to Inteligentny Rozwój będzie pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników ich pracy’’ – powiedziała minister.
Większy nacisk zostanie położny również na finansowanie projektów w formule instrumentów finansowych. ‘’Możliwe będzie łączenie w ramach realizacji jednego przedsięwzięcia wsparcia dotacyjnego i zwrotnego’’ – dodała szefowa resortu, jednocześnie zaznaczając, że wybór mechanizmu wsparcia czy też obszarów, które będą mogły skorzystać z tej formy finansowania będzie zależał od wyników oceny ex-ante. ‘’Określi ona szacunkowy poziom niezbędnego wsparcia inwestycji oraz wskaże na właściwe do zastosowania formy instrumentów zwrotnych’’ – poinformowała Elżbieta Bieńkowska.

(Źródło: MRR)