Cała treść

I Kongres Klastrów Polskich

O znaczeniu klastrów w rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz o możliwościach wsparcia tego sektora w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020, mówiła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas wczorajszego I Kongresu Klastrów Polskich.
‘’Szybko rozwijające się klastry są jednym z kluczowych elementów innowacyjnego ekosystemu gospodarczego. Klastry sprzyjając nawiązywaniu formalnej i nieformalnej współpracy firm, jednostek badawczych ułatwiają przepływ informacji, wiedzy, technologii, a tym samym pobudzają innowacyjność’’ – powiedziała Iwona Wendel podczas panelu Finansowanie Klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Zasady, szanse i zagrożenia.
Wspieranie rozwoju klastrów jest jednym ze sposobów zwiększania innowacyjności gospodarki, zalecanym także w unijnych dokumentach strategicznych, takich jak np. Europa 2020. W Polsce istnieją dynamicznie rozwijające się klastry, które sukcesywnie powiększają swój potencjał i są coraz bardziej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, czego najlepszym przykładem jest podkarpacka Dolina Lotnicza.
Wiceminister Wendel przedstawiła również możliwości wsparcia klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. – Większy nacisk położymy na współfinansowanie projektów związanych ze sferą badawczo-rozwojową oraz innowacjami. O wsparcie będą mogły ubiegać się uczelnie i jednostki naukowe, które blisko współpracują z biznesem – podkreślała wiceszefowa rozwoju regionalnego. Dodała, że inwestycje przedsiębiorstw również będą mogły uzyskać dofinansowanie, przy czym preferowane będą przedsięwzięcia o dużym potencjale innowacyjnym, związane nie tylko z produkcją nowych, udoskonalonych wyrobów, ale zakładających rozwój działalności badawczo-rozwojowej – najlepiej we współpracy z jednostkami naukowymi. ‘’W nowej perspektywie finansowej najwięcej możliwości wsparcia będą miały zatem klastry oparte na wiedzy, w których firmy i instytucje badawczo-rozwojowe prowadzą intensywną współpracę w zakresie B+R’’ – podkreśliła.
W Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) finansowanie otrzymają m.in. projekty systemowe związane z wyłanianiem, monitoringiem i ewaluacją krajowych klastrów kluczowych, a także projekty koordynatorów klastrów z zakresu internacjonalizacji i rozwoju współpracy. Przewidziane będą również dodatkowe punkty dla tych uczelni, instytutów i przedsiębiorstw, które będą członkami klastrów kluczowych.

(Źródło: MRR)