Cała treść

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

5 czerwca  2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach 7 Priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje trwać będą do 20 czerwca 2013 r.
Zgodnie z pkt. 20 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z 28 lipca 2010 r., Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka podjęła decyzję o dodatkowej aktualizacji listy projektów indywidualnych POIG.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowych projektów indywidualnych.
W konsultacja udział barć mogą przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich.
Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę przed ogłoszeniem zaktualizowanej listy projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka.

(Źródło: MRR)