Cała treść

Marszałkowie województw z wizytą w instytucjach europejskich

W dniach 3-4 czerwca br. w Brukseli odbyła się wizyta studyjna dla marszałków województw RP zorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
Głównym tematem spotkania była dyskusja nad wybranymi zagadnieniami polityki unijnej z komisarzami i urzędnikami Komisji Europejskiej oraz posłami do Parlamentu Europejskiego.
Podczas wizyty marszałkowie mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z komisarzem Januszem Lewandowskim na temat wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Szefów województw przyjął także Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Na kolejnych spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych dyrekcji generalnych włodarze polskich regionów omówili m.in. tematy związane z: polityką transportową, ze szczególnym uwzględnieniem IV Pakietu Kolejowego oraz instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) i Trans-Europejskich Sieci Transportowych (TEN-T); polityką regionalną, w tym programami dla metropolii, a także inteligentną specjalizacją regionów.
Z elementami programu badań i innowacji „Horyzont 2020” zapoznał marszałków kierownik działu w dyrekcji generalnej ds. badań naukowych i innowacji, natomiast o rozwoju ICT z wykorzystaniem funduszy strukturalnych przedstawiciele województw rozmawiali z kierownikiem działu w dyrekcji generalnej ds. sieci komunikacji, treści i technologii.
Marszałkowie wzięli również udział w spotkaniu z Ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Markiem Prawdą, Stałym Przedstawicielem RP przy Unii Europejskiej.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)