Cała treść

Program Infrastruktura i Środowisko – stan realizacji

Na ponad 100,5 mld zł, czyli 85 proc. alokacji opiewają umowy zawarte dotychczas w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Z aktualnymi danymi na temat realizacji Programu zapoznali się członkowie obradującego 5 czerwca 2013 roku Komitetu Monitorującego POIiŚ. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.
Kwota dofinansowania w części UE wykazana przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez instytucje odpowiedzialne za ich weryfikację wyniosła 53,7 mld zł – to 45 proc. puli Programu. Zakończono natomiast realizację 814 projektów o wartości 3,76 mld zł.
Przedstawiono również przykładowe efekty rzeczowe POIiŚ wynikające z podpisanych umów w poszczególnych sektorach, w sektorze transportu wyglądają one następująco:

  • 1 600 km wybudowanych i przebudowanych dróg;
  • 433 km wybudowanych autostrad.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, przyjęto również Sprawozdanie roczne z realizacji Programu za 2012 rok oraz zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów w I Priorytecie (Gospodarka wodno-ściekowa) oraz w Działaniu 9.3 (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej). Ponadto przedstawiono działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ oraz podsumowano prace ewaluacyjne w ramach POIiŚ.

(Źródło: MRR)