Cała treść

VI Polski Kongres ITS – Wnioski

Tradycyjnie drugiego dnia Polskiego Kongresu ITS swoje obrady miała Komisja Wnioskowa. Wnioski jakie wypłynęły z prezentacji  i dyskusji, które odbywały się w ramach każdej sesji, dotyczyły przebiegu szóstego kongresu, kierunków rozwoju ITS, a także działań przyspieszających wdrażanie systemów ITS oraz zwiększających ich efektywność.
1)        ITS nie sprowadza się tylko do zarządzania ruchem. Celem ITS jest umożliwienie „gładkiej” i bezpiecznej podróży/ przewozu towarów „od drzwi do drzwi”. W zakres ITS wchodzą też: zarządzanie transportem publicznym, dostarczanie informacji przed i w trakcie podróży, ostrzeganie o zagrożeniach, nadzór nad ruchem, elektroniczny pobór opłat oraz racjonalne zarządzanie flotą.
2)        Istnieje potrzeba gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy na temat korzyści i doświadczeń z ITS, na przykład w formie stworzenia „obserwatorium ITS” (bank danych o wdrożonych systemach) na poziomie krajowym i europejskim. Potrzebne jest też forum wymiany poglądów na temat efektywności zrealizowanych projektów ITS dla sektora publicznego. Stowarzyszenie ITS Polska bierze na siebie rolę organizatora takiego forum.
3)        Standardy w rozwiązaniach ITS są bezwzględnie potrzebne, ale:

 • nie za wcześnie, by nie tłumić kreatywności i innowacyjności.
 • nie za późno bo wtedy powstają systemy niekompatybilne.

Rolą  uprawnionych ekspertów będzie wybór dojrzałych technologii z możliwościami rozwoju, które powinny stać się standardem.
4)        Standaryzacja w systemach ITS przynosi wielorakie korzyści, m.in.:

 • niższe koszty budowy i utrzymania,
 • duże projekty można podzielić na części,
 • małe podmioty mogą zaangażować się w projekty ITS,
 • producenci łatwiej pozyskują rynki (konkurencyjność),
 • zamawiający nie jest zależny od jednego dostawcy,
 • korzyści dla użytkownika gdy urządzenia funkcjonują w różnych krajach.

5)        Systemy ITS należy zawsze oceniać z perspektywy końcowego użytkownika.  Na każdym z etapów: budowy, wdrażania oraz modyfikacji systemu ITS niezbędne są:

 • przygotowanie katalogu potrzeb użytkowników i interesariuszy,
 • konsultacje z obecnymi i przyszłymi użytkownikami systemów,
 • szkolenia operatorów aplikacji.

6)        Zastosowanie ITS pozwala na bardziej efektywny ekonomicznie rozwój systemów transportu. ITS daje możliwość wprowadzenia rozwiązań, m.in. chroniących człowieka, infrastrukturę i środowisko naturalne.
7)        Istnieje potrzeba zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach stosując właściwe mechanizmy zabezpieczeń. Problem jest szczególnie ważny w przypadku dzierżawionych łączy. Wybór tego jaką technologię łączności zastosować zależy od rachunku kosztów i korzyści.
8)        W mieście o „inteligentnym transporcie”, dobry publiczny transport zbiorowy powinien być podstawową odpowiedzią na potrzeby mobilności mieszkańców. Jednocześnie za jego pomocą można kreować pewne zachowania czyli wzorce mobilności i nawyki.
9)        Należy zintensyfikować wprowadzanie cyfrowego systemu komunikacji radiowej GSM-R na głównych szlakach w kolejnictwie, z zastosowaniem częstotliwości radiowej umożliwiającej rozwijanie szybkości pociągów powyżej  200 km/godz.
10)     Można rozważyć kupowanie ITS jako usługi zamiast inwestowania w sprzęt i oprogramowanie. W niektórych przypadkach jest to rozwiązanie bardziej elastyczne i ekonomiczne. Należy jednak znaleźć odpowiedź na pytania: jak specyfikować takie usługi oraz jak pozyskać na to środki?
11)     W systemach ITS powinna obowiązywać zasada: wielokrotne wykorzystanie raz zebranych danych. Dane z pojazdów śledzonych (FCD) pozwalają na uzupełnienie danych z tradycyjnych detektorów i liczników ruchu.
12)     Należy podjąć starania na rzecz pozyskania adekwatnej do potrzeb kwoty z Funduszy Unijnych na rzecz realizacji zadań ITS w latach  2014-2020.