Cała treść

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

KRBRD podsumowała konsultacje społeczne projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Wzięło w nich udział prawie 900 uczestników z czego ponad 90% opinii stanowiły uwagi przekazane przez obywateli. Wszystkie wnioski przekazane do Sekretariatu KR BRD zostały poddane analizie, a na jej podstawie powstał raport opracowany przez firmę Millward Brown.
Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach 9 stycznia – 30 marca 2013 roku. O szerokim zakresie konsultacji świadczy fakt, że do procesu opiniowania zaproszono nie tylko jednostki administracji rządowej i samorządowej, lecz również inne podmioty zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego – instytucje, organizacje i stowarzyszenia aktywnie działające na rzecz zmniejszenia liczby ofiar wypadków w Polsce, a także samych obywateli – najważniejszych uczestników ruchu drogowego. Publiczne zaproszenie do konsultacji nastąpiło dnia 9 stycznia br. Poprzez uruchomienie specjalnej, dedykowanej Programowi, strony internetowej  www.ocenprogrambrd.pl z zakładką Program, na której umieszczony został formularz konsultacji. Przewodniczący KR BRD wystosował również imienne zaproszenie do wyrażania opinii do 116 podmiotów reprezentujących podmioty działające w obszarze ruchu drogowego od branży motoryzacyjnej po sektor organizacji pozarządowych. Uwagi można było przekazywać na 3 sposoby: poprzez formularz umieszczony na stronie www.ocenprogrambrd.pl, listownie oraz mailem.
W sumie wpłynęły 884 opinie, z czego 72 przekazały instytucje, organizacje i stowarzyszenia, a 812 obywatele. Największym powodzeniem cieszył się formularz, za pomocą którego zgłoszono 770 uwag.
Na podstawie przekazanych opinii, firma Millward Brown przygotowała raport z konsultacji społecznych. Analizę oparto na 5 głównych filarach Programu. Zdaniem respondentów najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem na drogach to:
I.    Bezpieczne drogi (51%, 453 wnioski)
II.  Bezpieczny człowiek (47%, 412 wniosków)
III. Bezpieczna prędkość (33%, 289 wniosków)
IV.  Bezpieczny pojazd (8%, 68 wniosków)
V.   Ratownictwo i opieka powypadkowa (2%, 18 wniosków).
Najczęściej wskazywanym przez respondentów obszarem w zakresie potencjalnych zmian i usprawnień Programu był II filar Programu – „Bezpieczny człowiek”(389 uczestników – 44%). Najczęściej pojawiały się opinie o zbyt małej wadze przyłożonej do działań edukacyjnych, zarówno wśród niechronionych uczestników ruchu jak piesi i rowerzyści, jak również obecnych i przyszłych kierowców (zły system szkolenia, szkolenie pod kątem egzaminu a nie rzeczywistych umiejętności itp.). Pojawiały się też głosy o konieczności zaostrzenia systemu karania za wykroczenia na drodze, szczególnie te najcięższe jak wysokie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle czy brawurowa jazda. Znaczna liczba uczestników konsultacji opowiedziała się również za zmianami w systemie karania za wykroczenia drogowe (większe zróżnicowanie kar za poszczególne wykroczenia tak aby prawdziwi „piraci drogowi” byli odpowiednio ukarani, uzależnienie wysokości mandatu od dochodów kierowcy itp.).
Należy podkreślić, że proces konsultacji społecznych dotyczył wyłącznie założeń zawartych w projekcie dokumentu Programu.  Jak zauważa autor raportu, nie sposób jednak pominąć faktu, iż w związku nagłośnieniem przez media tematu fotoradarów, szereg wniosków przekazanych w związku z konsultacjami społecznymi odnosiło się wprost do tematu fotoradarów, nie odnosiło się natomiast do rzeczywistej treści projektu Programu.
Przekazane uwagi i opinie zostaną teraz wprowadzone do projektu dokumentu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Następnie ostateczna wersja dokumentu zostanie przyjęta przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Więcej informacji na ten temat tutaj.

(Źródło: KRBRD)