Cała treść

Zaproszenie do konsultacji na temat pakietu SES II +

11 czerwca 2013 roku ukazały się trzy komunikaty Komisji Europejskiej zaadresowane do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów, poświęcone przyspieszeniu wdrożenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES).
Komunikaty te zawierają m.in. informacje dotyczące egzekwowania i poprawy obowiązujących zasad, planowanej poprawy efektywności SES oraz wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej; a także wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (przekształcony).
Wszystkie zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie swego stanowiska w niniejszej kwestii do 21 czerwca 2013 r. drogą elektroniczną na adres: mzimny@transport.gov.pl

(Źródło: MTBiGM)