Cała treść

Program Inteligentny Rozwój – podsumowanie konsultacji

Między 23 maja a 14 czerwca 2013 r. w 7 miastach Polski odbyły się spotkania konsultacyjne założeń Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). W  Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Warszawie wszyscy zainteresowani mogli dyskutować o tym, co jest planowane do realizacji w latach 2014-2020 w zakresie wsparcia innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. W konferencji podsumowującej cykl spotkań udział wzięli wicepremier Janusz Piechociński, wiceminister Iwona Wendel, a także wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński.
‘’Alokacja z Funduszy Europejskich, która została przeznaczona dla Polski na lata 2014-2020, będzie zapewne po raz ostatni tak wysoka. Stajemy przed wielką szansą i wyzwaniem, aby zainwestować te środki z korzyścią dla kraju i regionów. To zadanie jest szczególnie istotne w odniesieniu do funduszy przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw, sektora nauki oraz instytucji otoczenia biznesu, które wspólnie budują innowacyjność polskiej gospodarki’’ – powiedziała wiceminister Iwona Wendel.
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zaznaczył, że celem nowego programu będzie zwiększenie nakładów prywatnych na naukę – Ten impuls rozwojowy będzie mógł się dokonać nie tylko przy pomocy środków europejskich, ale przede wszystkich zaangażowania przedsiębiorców i sektora naukowego.
‘’Komplementarne wsparcie przewidujemy w 16 Regionalnych Programów oraz ponadregionalnym programie dla Polski Wschodniej, a w zakresie działań „miękkich” – PO Wiedza, Edukacja, Rozwój’’ – poinformował Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Spotkania w regionach adresowane były do przedsiębiorców, pracowników jednostek naukowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz innych zainteresowanych osób.
W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji wskazywali m.in. na:

  • konieczność stymulowania współpracy między uczelniami wyższymi i firmami, zwłaszcza z sektora MSP,
  • niewykorzystany potencjał młodych naukowców i przedsiębiorców,
  • potrzebę modyfikacji systemu oceny innowacyjnych projektów,
  • konieczność likwidacji barier biurokratycznych dla przedsiębiorców i naukowców,
  • potrzebę wsparcia procesu rozliczania projektów,
  • znaczenie zagranicznej promocji innowacji,
  • problem trwałości projektów.

Prace związane z przygotowaniem programu prowadzone są od kilku miesięcy we współpracy z powołaną w MRR Grupą roboczą, złożoną z przedstawicieli środowiska naukowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji centralnej i samorządowej.
‘’Na przełomie lipca i sierpnia 2013 r. projekt Programu Inteligentny Rozwój zostanie poddany konsultacjom społecznym. W październiku planujemy przeprowadzenie konsultacji międzyresortowych programu, a w grudniu – przekazanie go do akceptacji Radzie Ministrów. Tak określony harmonogram prac powinien umożliwić rozpoczęcie negocjacji Programu z Komisją Europejską na początku 2014 r.’’ – poinformowała wiceminister Iwona Wendel.

(Źródło: MRR)