Cała treść

Transport miejski a Fundusze Europejskie

‘’Inwestycje z zakresu transportu miejskiego są realizowane głównie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Ponadto, obszar ten wspierają także fundusze Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych’’ – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski obecny na konferencji „Potencjał inwestycyjny dworców kolejowych – szansa dla kolei, samorządów i inwestorów”.
Celem gdańskiego spotkania było zachęcenie włodarzy miast oraz prywatnych firm do realizacji projektów na terenach kolejowych, a w szczególności w budynkach dworcowych oraz pozyskanie na ten cel finansowania oferowanego przez Unię. Dlatego też miało ono charakter debaty. Wiceminister Orłowski przedstawił zebranym informacje na temat finansowania w obecnym, jak i planów wsparcia  w przyszłym okresie programowania, projektów z sektora transportu miejskiego.
‘’Budowa i rozbudowa sieci szynowych oraz stacji i węzłów przesiadkowych, zakup nowego taboru, modernizacja przystanków, a także systemy informacji dla podróżnych to główne inwestycje finansowane z  działania 7.3 Transport przyjazny środowisku, Programu Infrastruktura i Środowisko, dedykowanego inwestycjom w transport miejski’’ – podkreślił wiceszef resortu. Jednocześnie zaznaczył, że proces podpisywania umów o dofinansowanie przebiega bardzo dynamicznie.  ‘’Zakontraktowano już ponad ¾ dostępnych na działanie 7.3 środków. Dodatkowo, większość projektów z sektora miejskiego jest w fazie realizacji. Dotychczas podpisane umowy pozwalają na wybudowanie bądź zmodernizowanie ok. 150 km sieci transportu szynowego i trolejbusowego w miastach oraz zakup i modernizację 474 jednostek taboru komunikacji miejskiej’’ – poinformował wiceminister Orłowski.  Docelowo ma to być ok. 200 km nowych bądź zmodernizowanych tras tramwajowych, trolejbusowych i metra, a także prawie 600 sztuk taboru. Środki Programu Infrastruktura i Środowisko wspierają ponadto rozwój inteligentnych systemów transportowych mających na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu w miastach.
Mówiąc o nowej perspektywie finansowej, wiceminister Orłowski zaznaczył, że wszystkie projekty dotyczące transportu publicznego będą musiały wpisywać się w kompleksowe plany gospodarki niskoemisyjnej, strategie miejskie czy obszarów aglomeracyjnych. ‘’Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego musi być widziana w kontekście zmian mobilności miejskiej, prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji’’ – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego.

(Źródło: MRR)