Cała treść

System Zarządzania Ruchem w Olsztynie

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna podpisał z wykonawcą olsztyńską firmą Sprint S.A., umowę na budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, będącego częścią projektu “Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.
Całkowita wartość projektu w zakresie którego wchodzi budowa linii tramwajowej, dostawa taboru oraz system zarządzania ruchem to 412 224 732,12  złotych, w tym wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 350 391 022,30 złotych. Wartość podpisanego w miniony piątek kontraktu opiewa na kwotę około 54 mln zł.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego.
W skład projektowanego i budowanego systemu zarządzania ruchem, który jest także nazywany inteligentnym systemem transportowym (ang. Inteligent Transportation System, w skrócie ITS), wchodzić będą min:

 • centrum zarządzania ruchem,
 • podsystem sterowania ruchem ulicznym (sygnalizacją świetlną), wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego,
 • podsystem monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem,
 • podsystem monitorowania ruchu pojazdów,
 • podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle oraz prędkości chwilowej pojazdów
 • podsystem sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych i tramwajowych,
 • podsystem informacji pasażerskiej w sieci Internet (WWW) oraz na przystankach i w pojazdach,
 • bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami pokładowymi w tramwajach i autobusach,
 • podsystem informacji meteo,
 • podsystem kontroli rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym.

Głównym celem wdrożenia systemu ITS w Olsztynie, jest poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta dla zagwarantowania prawidłowych, warunków eksploatacji planowanego układu linii tramwajowej, linii autobusowych, usprawnienia ruchu indywidualnego, poprawy jakości funkcjonowania i wykorzystania komunikacji miejskiej oraz poprawy komfortu korzystania z pojazdów przewoźnika poprzez min. wdrożenie priorytetów dla transportu publicznego, systemu informacji pasażerskiej oraz wprowadzenia nowoczesnego i elastycznego systemu biletu elektronicznego/karty miejskiej.
System będzie działał na ponad 80 skrzyżowaniach w mieście, gdzie odpowiednie czujniki zliczając pojazdy i przekazując informacje do komputerów analizujących dane, będą sterowały ruchem oraz zarządzały priorytetami nadanymi komunikacji zbiorowej. System umożliwi również wyświetlanie w czasie rzeczywistym na tablicach informacji pasażerskiej, godziny odjazdów tramwajów i autobusów.
Od strony użytkownika komunikacji miejskiej, istotną zmianą będą priorytety dla komunikacji publicznej, które przyczynią się do skrócenia czasu przejazdu autobusami i tramwajami poprzez skrócenie czasu oczekiwania pojazdów na czerwonym świetle. Dodatkowo informacje o czasach przyjazdów pojazdów komunikacji zbiorowej, jakie do tej pory były przedstawiane w formie statycznej na „papierowych rozkładach jazdy”, będą zastąpione tablicami elektronicznymi, dzięki którym pasażerowie oczekujący na dany pojazd, zawsze otrzymają wiarygodną i bieżącą informację o czasie przyjazdu oczekiwanego środka transportu. Takie rozwiązanie poprawi nie tylko komfort podróżowania, skróci czas przejazdu, ale też poprawi bezpieczeństwo w punktach przesiadkowych.
Po wdrożeniu projektu poprawę powinni odczuć także kierowcy samochodów, gdyż zadaniem systemu będzie optymalizacja pracy sygnalizacji świetlnych na obszarze całego Olsztyna.
Jednym z istotnych zadań systemu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna. Projekt obejmuje wykonanie i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, który zostanie wzbogacony o system monitorowania ruchu pojazdów, czy też system monitorowania przystanków oraz wewnętrzny system monitoringu instalowany w autobusach i tramwajach. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego składać się będzie również, zainstalowany na kilkunastu, głównych skrzyżowaniach w mieście, system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i rejestracji prędkości chwilowej wyłapujący kierowców stwarzających zagrożenie i łamiących przepisy ruchu drogowego.
Według przyjętych założeń system będzie obejmował układ uliczny centralnej części miasta, w tym takie ulice i skrzyżowania jak: Witosa, Płoskiego, Wilczyńskiego, Kalinowskiego, Warszawska, Armii Krajowej, Sielska, Schumana, Bałtycka, Artyleryjska, Wojska Polskiego, Sybirakow, Jagiellońska, Limanowskiego, Bema, Partyzantów, Lubelska, Budowlana, Towarowa, Leonharda, Wyszyńskiego, Pstrowskiego, Synów Pułku, Krasickiego.
Pierwsze elementy systemu zostaną wdrożone jeszcze w tym roku, a pełna funkcjonalność zostanie osiągnięta w IV kwartale 2014 roku.
Informacje dodatkowe do treści:
Cel projektu:

 • poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta dla zagwarantowania prawidłowych warunków eksploatacji planowanego układu linii tramwajowej, linii autobusowych,
 • usprawnienie ruchu indywidualnego w zakresie na jaki pozwoli realizacja priorytetu dla transportu publicznego,
 • poprawa jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej za pomocą systemu raportowania oraz analiz,
 • poprawa komfortu korzystania z pojazdów przewoźnika poprzez zastosowanie systemu informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdów,
 • wprowadzenie nowoczesnego i elastycznego systemu biletu elektronicznego/karty miejskiej,
 • zapewnienie narzędzi informatycznych pomocnych w sprawnym przygotowaniu danych wejściowych, obróbki danych dotyczących wykorzystania i obciążenia taboru, obsługi pasażerów, przychodów ze sprzedaży i wszelkich innych niezbędnych informacji.

Korzyści z wdrażanego systemu dla mieszkańców Olsztyn:
Poprawa efektywności transportu zbiorowego oraz indywidualnego:

 • Priorytetowy przejazd przez skrzyżowania dla transportu zbiorowego,
 • Zwiększenie płynności ruchu  i skrócenie czasów podróży.

Wzrost komfortu dla mieszkańców:

 • Informacja pasażerska (elektroniczne tablice na przystankach,  w pojazdach, internet itp.),
 • Nowoczesny bilet elektroniczny,
 • Zmniejszenie emisji spalin.

Zwiększenie bezpieczeństwa:

 • Monitorowanie skrzyżowań, przystanków oraz pojazdów,
 • Rejestracja wykroczeń.

Cechy wdrażanego priorytetu:

 • minimalizacja liczby zatrzymań poza przystankami,
 • skrócenie czasów podroży i zwiększenie prędkości handlowej dla trakcji tramwajowej,
 • zwiększenie płynności ruchu,
 • minimalizację czasów przejazdu,
 • ograniczenie długości kolejek na wlotach skrzyżowań z sygnalizacja świetlną dla ruchu kołowego.

Podsystemy – możliwości rozbudowy min.:

 • możliwość poszerzania terytorialnego,
 • możliwość rozbudowy o dodatkowe podsystemy: system informacji parkingowej, tablice zmiennej treści, rejestracja przekraczania dozwolonej średniej prędkości, rejestracja przekraczania dozwolonego nacisku na osie oraz dopuszczalnej masy całkowitej – systemy preselekcji wagowej.

Terminy realizacji umowy:
Realizacja została podzielona na VI etapy z których 3 mają określone przez Zamawiającego termin zakończenia ich wdrożenia:

 • Części I – w 4 miesiące od daty podpisania umowy,
 • Części IV- w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r.,
 • Części VI – w terminie do dnia 31 października 2014 r.

 

(Źródło:  Urząd Miasta Olsztyna)