Cała treść

ITS rynek innowacji- studium na podstawie projektu OPTI’CITIES

ITS jest rynkiem, który pomimo kryzysu gospodarczego dobrze się rozwija i znakomicie rokuje. Ze względu na założenia  integracyjności systemów, mechanizmy i produkty oferowane w ramach światowych rynków ITS charakteryzują się interoperacyjnością, co stwarza możliwości globalnego rozwoju dla produktów i usług. Raporty branżowe szacują  światowy rynek ITS na kwotę 24 mld dolarów do roku 2017 ze stopą wzrostu 12% rocznie. Analizy finansowe w kraju oceniają rynek na 400 mln złotych rocznie.
Zadania stojące przed wszystkimi podmiotami branży wpisują się w  ramy decyzyjno-wykonawcze organów powołanych przez Komisję Europejską.  Jednym z dokumentów, które taką strategię formułują jest „The ITS Deployment Road Map” z 10 grudnia 2012.
Wnioski i konkluzje płynące z wyżej cytowanego  raportu wyrażone głównie w formie nakreślenia etapów rozwoju nie powinny być postrzegane jako bezwzględny obowiązek, ponieważ są one wyrazem dyferencyjnych założeń dotyczących rozwoju regionalnego pod kątem technologicznym, ekonomicznym i politycznym. Jego najważniejsze aspekty to:
1) enumeracja poszczególnych generacji ITS

  1. Generacja 1: Brak koordynacji inwestycji i eksploatacji
  2. Generacja 2:  Zharmonizowanie usług
  3. Generacja 3  Zharmonizowane usługi, koordynacja w fazie początkowej
  4. Generacja 4  Zharmonizowane usługi, pełna koordynacja, systemy częściowo zintegrowane
  5. Generacja 5  Pełna integracja
  6. Generacja 6 … Dalszy rozwój.

2) bieżący harmonogram rozwoju technologii – w jakich perspektywach powinniśmy spoglądać na branżę ITS w aspektach: technologicznym i produktowych. Także w kontekście własnych firm i prowadzonych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy poszczególnymi generacjami ITS nie są jednoznaczne i specyficzne podsystemy lub usługi mogą należeć do więcej niż jednej generacji. Ostatecznie plany podlegają zmianom.
Przedmiotem cytowanego sprawozdania Easy Way i jego głównym celem było wskazanie czynników pobudzających jak i ograniczających możliwości wzrostu rynku inteligentnych systemów transportu. Pozytywna identyfikacja trendów i czynników sukcesu w branży jest bezsprzecznie niezbędna i możliwa dzięki inwestycjom UE w działalność badawczo- rozwojową. Uczestnictwo i inwestycje instytucji publicznych oraz firm (zwykle inicjatywy połączone) w obszarach R&D  tworzy profile aktywności w konkretnych obszarach i sugeruje wybory strategii rozwoju dla zainteresowanych, już partycypujących stron, szczególnie inwestorów i bezpośrednich beneficjentów takich jak ITD czy GDDKiA.  Raporty w postaci dokumentów takich jak wydany przez Easy Way  stanowią swoistą listę „do zrobienia” tworzonej z perspektywy ponadnarodowej.
Prace badawczo – rozwojowe oraz wdrożenia wielu zaangażowanych podmiotów wpisujące się w ramy konstruowanych specyfikacji skutkują wcześniejszym osiągnięciem celów, a także kanalizują strategie marketingowe oferentów.
Przykładem takiej współpracy, intensyfikującej działania na poziomie ponadnarodowym, jest projekt przeprowadzany w ramach 7 programu ramowego o nazwie Opticities. Komisja Europejska wybrała i umożliwiła kooperację 6 europejskich miast wdrażających systemy ITS. Są to: Madryt, Lyon, Birmingham, Turyn, Goeteborg oraz Wrocław.
Wizją projektu Opticities jest pomoc w rozwoju infrastrukturalnym miast europejskich z założeniem rozwoju i testowania łatwo „przenaszalnych”, innowacyjnych rozwiązań wnoszących wartość dodaną do istniejących już funkcjonalności i komplementarnie je wykorzystujących. „Strategia Opticities skupia się na optymalizacji sieci transportowej poprzez rozwój partnerstwa prywatno- publicznego i zaproponowanie rozwiązań pasażerskich i transportowych dogodnych użytkownikowi” – mówi dokument przedłożony komisji oceniającej projekt w ramach konkursu.
Opticities w założeniach  zakłada innowacyjność w ramach:
– nowego modelu zarządzania pomiędzy podmiotami prywatno-publicznymi poprzez stworzenie architektury wymiany danych , jakości i dostępu do nich;
– wypracowania europejskiego standardu dla multimodalnych rozwiązań urbanistycznych w kontekście wymiany danych i wspólnych interfejsów wymiany;
– prezentacji narzędzi predykcji i wsparcia podejmowania decyzji w zakresie zarządzania transportem w postaci: Systemów Multimodalnej Kontroli  Ruchu połączonych z akwizycją i analizą danych w ruchu miejskim;
– stworzenia multimodalnej nawigacji działającej w czasie rzeczywistym (real-time) zintegrowanej z systemami rekalkulacji tras i ich prezentacji w pojazdach;
– wdrożenie pilotażowej nawigacji w ramach transportu miejskiego oraz dostawczego dla wspierania kierowców oraz operatorów floty w celu optymalizacji rozkładów jazd i dostaw.
Europejski charakter projektu jest zapewniony poprzez udział w ramach konsorcjum 23 partnerów z 8 krajów członkowskich. Konsorcjum zawiera 6 miast oraz innych  podmiotów branży ITS  (instytuty badawcze, producentów sprzętu i oprogramowania oraz samochodów), a także operatorów sieci dróg publicznych i transportu samochodowego.
W ramach projektu zadaniem i głównym celem dla Wrocławia będzie nadzór nad projektem wykonania stacji kompleksowej identyfikacji pojazdów i przeprowadzenia badań mających nad celu weryfikację sprawności systemów. Będą one wykonywane przez firmę Neurosoft z kooperacji z Volvo France.
Jednym z istotnych elementów podsystemu identyfikacji i routingu pojazdów będzie technologia wideo odczytu tablic ADR – wskazujących na niebezpieczną substancję lub towar przewożony jako ładunek frachtu. Tym wywodzącym się z technik DSP elementem oprogramowania zajmą się w szczególności inżynierowie Neurosoftu wykorzystujący doświadczenie w technologiach OCR bazujących na sieciach neuronowych.
Partnerstwo prywatno-publiczne w ramach międzynarodowych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych we Wrocławiu wpisuje się w europejską strategię rozwoju rynku ITS i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej. Wartością dodaną będzie także wypracowanie i przetestowanie w warunkach miejskich innowacyjnych technologii. Ostatecznym celem będzie multiplikowanie najkorzystniejszych rozwiązań jako europejskiego standardu. Tym samym w kontekście publicznym spełniony zostanie warunek interoperacyjności. Dla innowacyjnych firm będzie to wyjątkowa możliwość w pełni chronionego wprowadzania na rynek zamówień publicznych sprawdzonych, często bezprecedensowych rozwiązań.

O autorze: 

Piotr Bardadyn – Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003r. W ramach współpracy akademickiej studiował na Karls-Ruprecht Universitat Heidelberg oraz Universidad Catolica San Antonio de Murcia. Od 2011 roku odpowiedzialny za sprzedaż w Neurosoft Sp. z o.o.
Prywatnie: podróżnik i dziennikarz.