Cała treść

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wybranych elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

9 lipca 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wybranych elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).
Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) to plan inwestycyjny dla sektora transportu na lata 2014 – 2020. Zasadnicze elementy tego dokumentu to kryteria wyboru projektów inwestycyjnych oraz dokonany w oparciu o te kryteria ranking projektów drogowych (drogi ekspresowe), kolejowych (w zakresie linii kolejowych), morskich oraz wodnych śródlądowych. Ranking ten będzie podstawą wyboru projektów do finansowania ze środków unijnych w latach 2014 – 2020 we wskazanych obszarach. Liczba inwestycji, jakie wejdą do realizacji będzie zależna od wielkości środków unijnych przeznaczonych na transport w kolejnej perspektywie finansowej.

(Źródło: MTBiGM)