Cała treść

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

17 lipca 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.14) zawiera m. in. takie zmiany jak:

  • Priorytet VI

W priorytecie VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T z Działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski przeniesiono ok. 146,68 mln euro do Działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T.
W działaniu 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i w Działaniu 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski doprecyzowano zapisy odnoszące się do projektów o charakterze przygotowawczym. Zmiana ma za zadanie usprawnić wybór potencjalnych projektów w bieżącej perspektywie oraz umożliwić wsparcie tego rodzaju inwestycji, planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

  • Priorytet VII

W priorytecie VII Transport przyjazny środowisku z Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego przeniesiono ok. 17,47 mln euro do Działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego.
W Działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego wprowadzono możliwość podniesienia wysokości maksymalnego poziomu dofinansowania UE z 50 proc. na 70 proc. w przypadku przedsiębiorstw kolejowych przewozów pasażerskich i samorządów województw (projekty taborowe) oraz z 70 proc. na 85 proc. w przypadku pozostałych zarządców infrastruktury kolejowej (budowa i modernizacja infrastruktury). W działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych wprowadzono możliwość podniesienia wysokości maksymalnego poziomu dofinansowania UE z 59 proc. na 85 proc. w przypadku pozostałych beneficjentów innych niż  PKP PLK S. A. Zmiany mają charakter warunkowy i są uzależnione od zgody Komisji Europejskiej w sprawie aktualnie procedowanej zmiany POIiŚ.
W Działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego, Działaniu 7.2 Rozwój transportu morskiego i w działaniu 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych doprecyzowano doprecyzowano zapisy odnoszące się do projektów o charakterze przygotowawczym. Zmiana ma za zadanie usprawnić wybór potencjalnych projektów w bieżącej perspektywie oraz umożliwić wsparcie tego rodzaju inwestycji, planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

  • Priorytet VIII:

W priorytecie VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe w działaniu 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T doprecyzowano doprecyzowano zapisy odnoszące się do projektów o charakterze przygotowawczym. Zmiana ma za zadanie usprawnić wybór potencjalnych projektów w bieżącej perspektywie oraz umożliwić wsparcie tego rodzaju inwestycji, planowanych do realizacji w kolejnym okresie programowania 2014-2020.

(Źródło: MRR)