Cała treść

Zwiększone dofinansowanie ze środków UE na budowę centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

W dniu 27 czerwca 2013 roku został podpisany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, zawartej 31 grudnia 2012 r. Aneks zwiększa dofinansowanie ze środków UE dla projektu z 69% do 85% kosztów kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 188 871 909,11 PLN, kwota dofinansowania z EFRR została zwiększona do 160 541 122,74 PLN.
Projekt jest realizowany przez GITD jako beneficjenta w ramach działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.
Zakres projektu obejmuje realizację trzech kluczowych zadań:

  • Zakup infrastruktury fotoradarowej oraz wyposażenia optoelektronicznego do sprawowania stacjonarnego oraz mobilnego nadzoru nad ruchem drogowym,
  • Utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym,
  • Zakup oprogramowania systemowego umożliwiającego gromadzenie, przechowywanie i automatyczne przetwarzanie danych pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących.

Projekt obejmuje obszar całego kraju.

(Źródło: GITD)