Cała treść

Beneficjenci systemów telematyki drogowej, korzyści społeczno-ekonomiczne.

Wdrożenia systemów telematyki drogowej należy rozpatrywać w charakterze oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej. Nakład inwestycyjny poniesiony przez beneficjenta można ująć wskaźnikiem rentowności inwestycji, mówimy wówczas o współczynniku zwrotu inwestycji (ang. return on investmentzwrot z inwestycji). Dodatkową wartością wdrażania inteligentnych systemów transportowych jest  wpływ implementacji na warunki rozwoju społecznego i gospodarczego, w zależności od zakresu wdrożenia o jakim jest mowa. Zamawiający na etapie projektu wstępnego poddają planowane wdrożenie analizie kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis, CBA). To Zamawiający zakłada sobie określone cele jakie chce osiągnąć. Mogą to być np. zmniejszenie  nadmiernego  zagęszczenia  ruchu  poprzez  eliminację  ograniczeń  przepustowości przez wprowadzenie zintegrowanego systemu sterowania ruchem lub wprowadzenie innych alternatywnych multimodalnych systemów. Postawione przez zamawiającego cele mają przynieść określony wynik, w ujęciu finansowym jest to zysk netto, który niezależnie od charakteru wdrożenia jest wartością mierzalną. W takim ujęciu, najczęściej zyski netto są oszczędnościami jakie beneficjent uzyska dzięki wdrożeniom lub wpływami do budżetu jakie osiągnie np. sprawiając, że miasto objęte inteligentnymi systemami transportowymi, stanie się atrakcyjniejsze dla nowych inwestorów.
Beneficjenci oszczędności uzyskują z faktu zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej np. poprzez eliminowanie z ruchu pojazdów ponadnormatywnych. Wdrażanie systemów ważenia preselekcyjnego ma za zadanie ograniczenie  ruchu pojazdów przeciążonych, które degradują drogi i inne obiekty inżynierii drogowej oraz zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Oszczędności uzyskane przez beneficjentów (Urzędy Miast, Zarządy Dróg, GDDKiA) z racji zmniejszenia ponoszonych nakładów remontowych w pierwszych 10 latach utrzymania na drodze ( 20 km. dwa kierunki po 2 pasy ruchu), która uzbrojona jest i chroniona przez system ważenia preselekcyjnego, może osiągnąć do 12 mln zł. Ważnym aspektem dla Zamawiających jest wartość bieżąca netto jaką ponoszą oraz utrata nakładu inwestycyjnego w kolejnych latach w zależności od stopy dyskonta. Jeśli przyjmiemy, że stopa utrzyma się na poziomie 4,5 % to utrata wartości może osiągnąć do 64 % w pierwszych 10 latach. Analizując powyższe wartości widzimy, że zysk uzyskany z utrzymania drogi, może niwelować utratę wartości drogi. Dodatkowo kary administracyjne nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego za przeciążenia, również w sposób znaczący mogą wspierać budżet zarządcy drogi przeznaczony na ich utrzymanie. Produkt NeuroCar 2.0 Weigh-in-Motion Preselecton (WIM-P) — system wykrywania pojazdów przeciążonych w ruchu, system ważenia pojazdów w ruchu, wg. wewnętrznej analizy Neurosoft Sp. z o.o. w założeniu, że koszt 1,2 mln zł na 4 pasach ruchu, w pierwszych 5 latach może osiągnąć zwrot z inwestycji przez zamawiającego na poziomie 700% .
System automatycznej rejestracji wykroczeń pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie podczas fazy czerwonej na sygnalizatorze świetlnym, zwiększa poziom bezpieczeństwa, tym samym obniżając koszty ratownictwa medycznego jako skutek wypadków drogowych. Obniża również  koszty związane z czasowym zakorkowaniem drogowych węzłów komunikacyjnych, będącym wynikiem prowadzenia  działań ratowniczych lub usuwania pojazdów w następstwie kolizji. Zyskiem dla Beneficjenta w efekcie wdrożenia są również środki uzyskane z postępowania mandatowego i nałożenia kary grzywny za popełnione wykroczenie zgonie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie 2 art. 20d ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115, ze 2111., dalej: ,,dpu”), dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie:

  1. zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową (art. 20d pkt. 1 dpu),
  2. utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych (art. 20d pkt. 2 dpu).
  3. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjna oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacyjni społecznymi i instytucjami pozarządowymi (art. 20d pkt. 3 dpu).

Uzyskane środki wydatkowane efektywnie podnoszą poziom bezpieczeństwa i mają wymierny wpływ na zwiększenie poziomu społecznego. NeuroCar 2.0 Red Light (RL) — System wykrywania i identyfikacji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, wdrożony przez Neurosoft w 15 lokalizacjach w Polsce doprowadził do wyraźnego spadku wykroczeń w tych lokalizacjach, podnosząc w sposób znaczących poziom bezpieczeństwa (spadek nawet do 20 % w zależności od lokalizacji).
System kontroli wjazdu/wyjazdu do wydzielonych stref miejskich, zapewniający pełny monitoring pojazdów znajdujących się w na danym obszarze ma wyraźny wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w danej strefie. Zmniejszenie ruchu pojazdów przekłada się na obniżenie poziomu hałasu, poziomu zanieczyszczenia powietrza i podniesienie bezpieczeństwa. Taką funkcjonalność Neurosoft dostarcza w ramach produktu NeuroCar 2.0 System Access Control (AC).
Rozwiązania Neurosoft bazujące na technologii Vehicle Identification (VI) – systemie do identyfikacji pojazdów na bazie strumienia wideo z kamery, polegającym na wykryciu jego (pojazdu) obecności (detekcji), rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej (ANPR) a także rozpoznaniu producenta, modelu i ew. koloru (MMR); przynoszą  Beneficjentom konkretne narzędzie do rozwiazywania problemów. Problemami są: bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zabezpieczenie stanu dróg. Ich rozwiązanie ma wymierny wpływ na jakość życia mieszkańców.

O autorze:

Radosław Borcon – ukończył Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania oraz analizy finansowej i zarządzanie wynikami. Od 2012 roku odpowiedzialny za sprzedaż produktów, rozwój firmy i promowanie innowacji technologicznych w Neurosoft Sp. z o.o.