Cała treść

Lista rankingowa dla działania 7.4

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu priorytetów VI – VIII PO Infrastruktura i Środowisko, w dniu 14 sierpnia br., po przeprowadzeniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych oceny wniosków o dofinansowanie projektów, zatwierdziło listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego.
Mając na uwadze zapisy § 5 ust. 17 Regulaminu konkursu zwiększono kwotę środków FS przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II Rundy konkursu do kwoty 305 488 774 PLN.

(Źródło: CUPT)