Cała treść

Ruszyły konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

W dniu wczorajszym rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:

  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.
Uwagi dotyczące Programu będzie można zgłaszać w terminie do 14 października 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”).

Konferencja
W ramach konsultacji społecznych, 7 października br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, odbędzie się konferencja.
Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją POIR.

(Źródło: MRR)