Cała treść

Zrównoważony transport tematem obrad Komitetu Regionów

Marszałek Adam Struzik wziął udział w 19. Posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) w Komitecie Regionów w Brukseli.
Komisja Europejska wydała w 2011 r. „Białą Księgę”, w której została wskazana konieczność podjęcia przez Unię Europejską działań na rzecz zintegrowania multimodalnych środków transportu w aspekcie połączeniach, z naciskiem na porty lotnicze, stacje kolejowe, autobusy i metro. Było to podstawą do debaty Komisji COTER, pod przewodnictwem marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźnika debatowała nad projektem opinii Catiusicia Martini z włoskiego regionu Umbrii, dotyczącego wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państw dla portów lotniczych.
Członkowie Komitetu Regionów zwrócili uwagę na fakt, że Unia Europejska nie może pozwolić sobie dziś na utrzymanie restrykcyjnego podejścia w kwestii finansowania regionalnych portów lotniczych z finansów publicznych. Może ono zagrozić konkurencyjności europejskiego sektora lotniczego ponieważ nie jest podejściem promowanym i stosowanym obecnie w krajach poza Unią Europejską. Konkurencyjność lotnictwa europejskiego na poziomie globalnym nie może ignorować ogromnego finansowania publicznego w USA, Azji i na Bliskim Wschodzie w infrastrukturę lotniczą i linie lotnicze, co grozi UE utratą przewagi konkurencyjnej. Dlatego członkowie KR w swojej opinii wezwali Komisję Europejską  do rozszerzenia systemu instrumentów wspierających infrastrukturę lotniczą, a także intermodalność kolejowo-lotniczą tak, aby uniknąć konkurencji między tymi dwoma środkami transportu.
Ponadto zwrócono uwagę, że w skali Unii Europejskiej sektor lotniczy, także regionalny, wpływa na konkurencyjność całej gospodarki europejskiej, co przekłada się na 5 mln miejsc pracy (w tym sektorze) i 2,4 % europejskiego PKB (365 mld EUR). Przyczynia się także do rozwoju turystyki oraz wpływa na spójność regionalną i społeczną UE.
Innymi omówionymi dokumentami były: „Opinia w sprawie ram przyszłej polityki portowej UE”, „Opinia w sprawie oceny strategii makroregionalnych”, a także „Założenia europejskiej karty planowania przestrzennego”.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)