Cała treść

Uchwała w sprawie Funduszu Kolejowego na lata 2014-2019 przyjęta przez Radę Ministrów

15 października br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019, przedłożoną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Uchwała przewiduje następujący podział środków Funduszu Kolejowego w latach 2014-2019:
Rok 2014

 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK SA – 261 775,94 tys. zł;
 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 12 mln zł;
 • na remonty i utrzymanie linii kolejowych realizowane przez PKP PLK SA – 70 mln zł;
 • na finansowanie/współfinansowanie przez samorządy województw zakupów, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych – 100 mln zł;
 • limit środków FK przeznaczonych na sfinansowanie zakupu od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA – 500 mln zł;
 • na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową – 35 024,06 tys. zł.

Według ostrożnych szacunków – na zadania ujęte w Programie rzeczowo-finansowym proponuje się przeznaczyć w 2014 r. ok. 978 800 tys. zł.

Rok 2015

 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK SA – 305 456,58 tys. zł;
 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 5 mln zł;
 • na remonty i utrzymanie linii kolejowych realizowane przez PKP PLK SA – 230 mln zł;
 • na finansowanie lub współfinansowanie przez samorządy województw zakupów, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych – 100 mln zł;
 • na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową – 52 019,52 tys. zł.
 • Według ostrożnych szacunków – na zadania ujęte w Programie rzeczowo-finansowym proponuje się przeznaczyć w 2015 r. ok. 692 476,10 tys. zł.

Rok 2016

 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK SA – 390 055,61 tys. zł;
 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 5 mln zł;
 • na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową – 251 718,50 tys. zł.

Ogólnie na zadania ujęte w Programie rzeczowo-finansowym proponuje się przeznaczyć w 2016 r. ok. 646 774,11 tys. zł.

Rok 2017

 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK SA – 404 974,71 tys. zł;
 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 5 mln zł;
 • na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową – 304 465,10 tys. zł.

Ogólnie na zadania ujęte w Programie rzeczowo-finansowym proponuje się przeznaczyć w 2017 r. ok. 714 439,80 tys. zł.
Rok 2018

 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK SA – 437 006,85 tys. zł;
 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 5 mln zł;
 • na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową – 333 712,83 tys. zł.

Według wstępnych szacunków na zadania ujęte w Programie finansowo-rzeczowym przeznaczy się ok. 775 719,68 tys. zł.
Rok 2019

 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP PLK SA – 453 932,09 tys. zł;
 • na przygotowanie, budowę i przebudowę linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 5 mln zł;
 • na wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową – 345 411,40 tys. zł.

Według szacunków, na zadania ujęte w Programie finansowo-rzeczowym w 2019 r. zostanie wydane 804 343,49 tys. zł.
Fundusz Kolejowy jest zasilany ze środków pochodzących z 20 proc. wpływów z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu. Depozytariuszem środków zgromadzonych na rachunku FK jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank może również zaciągać kredyty i pożyczki na rzecz Funduszu, poręczane/gwarantowane przez Skarb Państwa.
Według prognoz Banku Gospodarstwa Krajowego wpływy z opłaty paliwowej w części stanowiącej środki FK wyniosą: 2014 r. – 996 mln zł, 2015 r. – 1 015 mln zł, 2016 r. – 940 mln tys. zł, 2017 r. – 965 mln zł, 2018 r. – 985 mln zł, 2019 r. – 1 010 mln zł.

(Źródło: MTBiGM)