Cała treść

Nowoczesne systemy łączności na kolei – możliwe dzięki wsparciu z PO IiŚ

Ponad 26 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko otrzyma spółka PKP Polskie Linie Kolejowe na realizację projektu Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE. Umowę o dofinansowanie inwestycji prowadzonej w ramach działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego podpisali 17 grudnia br. członkowie zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Pan Karol Depczyński i Pan Wojciech Folejewski oraz Pan Paweł Szaciłło, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę dla obiektów radiokomunikacyjnych położonych wzdłuż linii kolejowych na terenie całego kraju, a także nabycie praw do gruntów, na jakich mają powstać urządzenia GSM-R.
Projekt, którego całkowita wartość sięga blisko 38 mln zł jest elementem kompleksowego działania, polegającego na wdrożeniu systemu GSM-R na liniach kolejowych. Nowy system ma docelowo, w perspektywie kilkunastu lat, zastąpić przestarzały system radiołączności analogowej 150 MHz.
Celami nadrzędnymi projektu, rozpatrywanymi w szerszym horyzoncie czasowym, są:

  • wdrożenie systemu GSM-R zgodnie z wymaganiami norm europejskich dla interoperacyjności sieci kolejowej we Wspólnocie;
  • ułatwienie dostępu do polskiej infrastruktury dla zagranicznych operatorów;
  • zwiększenie płynności ruchu, kontrolowanie pracy maszynisty, zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu;
  • usprawnienie metod wymiany informacji, poprawę niezawodności i punktualności przewozów.

System ERTMS/GSMR to cyfrowa łączność radiowa przeznaczona zarówno do zapewnienia łączności głosowej (głównie między dyspozytorami ruchu i mechanikami taboru jezdnego oraz grup manewrowych i dyspozytorów wymaganych służb), jak i do zapewnienia cyfrowej transmisji danych niezbędnych dla systemów informatycznych wspomagających przewozy kolejowe. Umożliwi on podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów, kontrolowanie pracy maszynisty, zmniejszenie ryzyka wypadków.
W skład systemu ERTMS wchodzą dwa podsystemy: Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) i Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS (European Train Control System), stanowiące odpowiednio zintegrowane systemy łączności pociągowej i systemy bezpiecznej kontroli jazdy pociągu.

(Źródło: CUPT)