Cała treść

System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – rozwój i skuteczność w 2014 r.

System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – rozwój i skuteczność w 2014 r.CANARD podsumowało działanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w 2014 r. System wszedł w końcową fazę budowy, a w najbliższych miesiącach, w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie całego kraju, instalowane będą jego kolejne elementy: odcinkowy pomiar prędkości oraz monitoring przejazdu na czerwonym świetle. CANARD opublikowało także dane liczbowe dotyczące funkcjonowania systemu fotoradarowego. Najważniejszym jednak wnioskiem, płynącym z zebranych statystyk, jest znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, jaka nastąpiła w lokalizacjach objętych automatycznym nadzorem.

STATYSTYKI  

Porównanie danych za lata 2008–2012 (okres przed instalacją nowych stacjonarnych urządzeń pomiarowych), ze statystykami za lata 2013–2014, pokazuje blisko 52% spadek liczby osób zabitych w miejscach instalacji urządzeń stacjonarnych!
W tym samym czasie liczba osób rannych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o 32,3%, a liczba samych wypadków spadła o 25,4%.

Urządzenia stacjonarne GITD

Wypadki (śr. na miesiąc)

Zabici(śr. na miesiąc)

Ranni (śr. na miesiąc)

Lata 2008-2012 (przed instalacją urządzeń

17,3

2,7

22,9

Lata 2013-2014 (po instalacji urządzeń)

12,9

1,3

15,5

Redukcja

4,4

1,4

7,4

 Dane dot. stanu BRD w obrębie fotoradarów stacjonarnych GITD (za okres styczeń 2008-listopad 2014).

Porównanie danych z ostatnich dwóch lat z okresem przed instalacją nowych urządzeń, wyraźnie wskazuje, iż system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym jest skuteczny, działa sprawnie i realizuje założony dla niego cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taka tendencja jest wyraźnie widoczna w statystykach i to nas cieszy – podsumowuje Marcin Flieger, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD.
CANARD opublikowało również dane, dotyczące prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia. Wskutek kontroli dokonywanej przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących w 2014 r. wszczęto 835 475 postępowań skutkujących wysłaniem wezwań do właścicieli pojazdów, którymi dokonano przekroczenia dozwolonej prędkości (łącznie weryfikacji poddano 1,5 mln naruszeń), z prośbą o wskazanie komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania.

CZARNA LISTA REKORDZISTÓW W 2014 R.  

W grupie kierowców, których wykroczenia zostały zarejestrowane przez fotoradary, znaleźli się również tacy, którzy w znaczącym stopniu przekroczyli dopuszczalną prędkość, stanowiąc tym samym ogromne zagrożenie na drodze, nie tylko dla siebie, lecz także dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Do jednych z największych przekroczeń prędkości ujawnionych przez system doszło:
1)    13 lipca 2014 r. w miejscowości Paniówki – fotoradar zarejestrował auto, którego kierowca przekroczył prędkość o 185 km/h (235 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h);
2)    11 kwietnia 2014 r. w miejscowości Krzywanice – fotoradar zarejestrował auto, którego kierowca przekroczył prędkość o 162 km/h (212 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h);
3)    2 listopada 2014 r. w miejscowości Paniówki – fotoradar zarejestrował motocykl, którego kierowca przekroczył prędkość o 149 km/h (199 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h).
Pomimo, że działanie systemu automatycznego nadzoru w znaczący sposób wpływa na to, że kierowcy w monitorowanych lokalizacjach zdejmują nogę z gazu, to niestety wciąż ujawniamy wiele wykroczeń świadczących o bardzo daleko idącym lekceważeniu nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale również zasad zdrowego rozsądku. Liczymy, że w 2015 r., również na tym polu, uda nam się odnotować znaczącą zmianę, choć należy pamiętać, że bez względu na to, o ile kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość, stwarzać mogą zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego – mówi Łukasz Majchrzak, Naczelnik Wydziału Analiz CANARD.

ROZBUDOWA SYSTEMU W 2014 R. – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA  

Monitoring przejazdu na czerwonym świetle

W czerwcu 2014 r. GITD podpisał umowę na wykonanie monitoringu przejazdu na czerwonym świetle, który zostanie włączony do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Urządzenia zostaną zainstalowane na 20 skrzyżowaniach na drogach krajowych. Łącznie, na tę sieć multiwizyjną złoży się ponad 200 kamer wysokiej rozdzielczości. Rozwiązanie pozytywnie przeszło etap testowy i obecnie trwają prace projektowe. Zgodnie z harmonogramem kompletne rozwiązanie ma być ukończone w czerwcu 2015 r.

Odcinkowy pomiar prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących do prowadzenia automatycznego  nadzoru nad ruchem drogowym, stosowanym w krajach Unii Europejskiej.  Jedną z jego kluczowych zalet jest   możliwość monitorowania przestrzegania dopuszczalnej prędkości na całej długości kontrolowanego odcinka.  Wpływa  to istotnie na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. System wylicza średnią   prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. We wrześniu   zakończona  została procedura przetargowa. Planuje się, iż w 2015 r. 29 odcinków na polskich drogach zostanie   objętych nadzorem przez odcinkowy pomiar prędkości.

Unifikacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących

W 2011 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejął nadzór nad infrastrukturą fotoradarową, należącą przedtem do Policji i GDDKiA. Znaczną jej część stanowiły puste maszty, które nie spełniały warunków technicznych do podłączenia urządzeń rejestrujących. Dlatego została podjęta decyzja o usunięciu tej części infrastruktury. Od maja 2014 r. demontażowi poddano kilkaset  pustych masztów: uszkodzonych, zdewastowanych, niespełniających wymogów technicznych, a w skrajnych przypadkach nieposiadających dostępu do energii elektrycznej.
Kolejnych 55 pustych masztów zostało przeznaczonych do zastąpienia całkiem nowymi, wyposażonymi w urządzenia rejestrujące. Dodatkowo, w 2015 r. CANARD zainstaluje w nowych lokalizacjach kolejnych 45 fotoradarów. Oznacza to, że w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym znajdzie się 400 urządzeń stacjonarnych, dokonujących pomiaru prędkości w sposób punktowy.

Oprogramowania systemowe i infrastruktura sieciowa

W maju 2014 r. oddano do eksploatacji finalną wersję systemu teleinformatycznego, przeznaczonego do automatycznego przetwarzania danych o rejestrowanych przez CANARD naruszeniach.
Centralny System Przetwarzania zapewnia maksymalne zautomatyzowanie ścieżki obiegu danych związanych z wykroczeniami drogowymi. Urządzenia rejestrujące automatycznie, z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej, przesyłają informacje o wykroczeniach do Centralnego Systemu Przetwarzania. System weryfikuje je pod kątem możliwości dalszego procedowania oraz odczytuje numer rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie dane jego właściciela są automatycznie pobierane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. System wspiera proces generowania dokumentacji postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wezwań oraz mandatów. Nowoczesne rozwiązania IT zapewniają również możliwość zdalnego konfigurowania wykorzystywanych przez GITD urządzeń rejestrujących, a także zarządzania całą infrastrukturą oraz przygotowywania analiz funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

————————————————

INFORMACJE O CANARD

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) to komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. CANARD, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz, w najbliższej przyszłości, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.
Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 lipca 2011 r. i od tego momentu prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz redukcję liczby śmiertelnych ofiar wypadków, poprzez wdrożenie skutecznego i efektywnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.
W chwili obecnej CANARD zarządza ponad 300 stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi (tzw. fotoradarami) i 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi. Planowana do końca 2015 r. rozbudowa infrastruktury obejmie instalację 100 nowych fotoradarów, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz montaż monitoringu przejazdu na czerwonym świetle dla 20 skrzyżowań.

(Źródło: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)