Cała treść

Plan transportowy dla Warszawy

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy przygotował projekt dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi” (w skrócie „Plan transportowy”). Przygotowany projekt dokumentu swoim zakresem obejmuje podstawowe elementy obecnego i planowanego systemu publicznego transportu zbiorowego w Warszawie.
Swoim zasięgiem terytorialnym projekt Planu obejmuje Warszawę oraz gminy sąsiadujące z Warszawą, z którymi Miasto ma podpisane porozumienia na organizację usług komunikacyjnych.
Kierunki rozwoju transportu publicznego w Warszawie z odniesieniami do obszaru aglomeracji określa „Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015r. i na lata kolejne”. Zgodnie ze Strategią celem generalnym jest takie usprawnienie i rozwój systemu transportowego, aby stworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.
Projekt Planu transportowego Warszawy uwzględnia m.in. kontynuację rozwoju systemu metra, modernizację i rozwój systemu komunikacji tramwajowej, integrację systemów transportu oraz usprawnienie miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej.
Plan zakłada także kontynuowanie wdrażania rozwiązań z zakresu ITS. Działania te będą skierowane przede wszystkim na:

  • rozwój systemów informacji pasażerskiej na przystankach i w węzłach przesiadkowych,
  • rozwój systemów bezpośredniego informowania pasażerów o rozkładzie jazdy i planowania podróży (przed dojściem na przystanek),
  • rozwój systemów zarządzania flotą pojazdów,
  • rozwój systemów automatycznego monitorowania jakości obsługi linii,
  • rozwój systemów monitorowania tras (także z punktu widzenia zakłóceń funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych).

Konsultacje społeczne trwają od 30 stycznia do 20 lutego 2015r.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)