Cała treść

Start Funduszy Europejskich 2014-2020 – miliardy na rozwój

Premier Ewa Kopacz w towarzystwie polskiej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz unijnych komisarzy i marszałków województw symbolicznie zainaugurowała wykorzystanie kolejnej transzy funduszy europejskich. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności.
”Miliardy z Unii Europejskiej przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia” – mówiła premier Ewa Kopacz podczas uroczystości rozpoczynającej wykorzystanie kolejnej transzy funduszy europejskich, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. ”Mamy największe w historii fundusze na rozwój. To efekt skutecznych negocjacji rządu. Dziś rozpoczynamy realizację strategii rozwoju całego kraju. Mamy zagwarantowane na to dofinansowanie zarówno europejskie jak i krajowe.”
”Poprzedni budżet unijny na lata 2007-2013 wykorzystaliśmy w całości. Jego efekty widać na każdym kroku. Do 2020 roku będziemy mogli wydać z budżetu europejskiego ponad pięćset miliardów złotych. Nikt w Europie nigdy nie dostał takich pieniędzy na rozwój z budżetu Unii. Rekordowe fundusze europejskie pozwolą nam na dokończenie skoku cywilizacyjnego, jaki rozpoczęliśmy w momencie wejścia do wspólnoty” – powiedziała minister Maria Wasiak, dziękując przy tym wszystkim zaangażowanym w negocjacje.
Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych) na lata 2014-2020. Ogłoszono już pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa. Nabór wniosków rozpocznie się 27 lutego br. Kolejne konkursy będą sukcesywnie ogłaszane, zarówno w programach krajowych, jak i w poszczególnych RPO.
Obecna na gali komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu wręczyła szefowej resortu infrastruktury i rozwoju Umowę Partnerstwa (najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli funduszy), a następnie przekazano decyzje ws. programów krajowych, Programu Polska-Słowacja oraz 16 regionalnych programów.
”Polska jest największym beneficjentem polityki spójności. To wielka szansa jaki i wyzwanie. Wierzę jednak, że Polska tak jak dotychczas bardzo dobrze poradzi sobie z wdrażaniem funduszy, a dzięki tym środkom naprawdę można poprawić życie Polaków” – mówiła komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu.
Wsparcie funduszy europejskich w latach 2014-2020 obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu.
Środki polityki spójności zainwestujemy przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju, bardziej przyjazne i sprawne państwo oraz w dalszy rozwój infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem minister Marii Wasiak, komisarzy C. Crețu i E. Bieńkowskiej a także przewodniczącego Konwentu Marszałków Marka Woźniak oraz Zoltana Kazatsaya z dyrekcji generalnej ds. zatrudniania rozmawiano na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, realizacji celów rozwojowych Polski i Europy, a także o wyzwaniach związanych z realizacją Planu Junckera.
Uroczystą galę poprzedziło spotkanie Kierownictwa resortu i przedstawicieli Komisji Europejskiej z marszałkami województw. Rozmawiano m.in. na temat: decentralizacji zarządzania funduszami UE oraz strategiach makroregionalnych. Jak mówiła minister Maria Wasiak, nie może istnieć skuteczna polityka regionalna bez silnych i samorządnych regionów. Wspomniała również, że nowy sposób myślenia o polityce regionalnej w Polsce – rozwijający się równolegle ze wspomnianą ewolucją na poziomie UE – zaowocował powstaniem trzech strategii ponadregionalnych: Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Strategii rozwoju Polski Południowej do roku 2020 oraz Strategii rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. W chwili obecnej trwają prace nad czwartą strategią ponadregionalną – Strategią rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030.

(Źródło: MIiR)